جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161341
Title: اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک
Authors: فرشته رامجردی
Keywords: کاهو تاثیرزئولیت، گیاهان تنش شوری، کاهو کشت بدون خاک
Issue Date: 1395
Abstract: رشد و عملکرد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا توسط تنش‌های محیطی زنده و غیر‌زنده متعددی محدود می‌گردد. تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌ها و عامل کاهش رشد و تولید گیاهان می‌باشد. زئولیت یک کانی معدنی دارای ظرفیت تبادل کاتیونی بالاست که عمدتا از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و می‌تواند در کاهش تنش‌های محیطی از جمله شوری نقش داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک اجرا گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با سه عامل زئولیت، شوری و رقم کاهو (شوشان و تفتان) در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. پس از کشت و استقرار گیاهان، در مرحله چهار تا پنج برگی تنش شوری با استفاده از نمک کلرید سدیم (NaCl) در چهار غلظت صفر، 25، 50 و 75 میلی‌مولار همراه محلول غذایی اعمال شد. زئولیت در سطوح مختلف صفر، 5، 10 و 15 درصد حجمی با کوکوپیت و پرلایت (نسبت حجمی 2:1) مخلوط شد و به عنوان بخشی از بسترکشت مورد استفاده قرار گرفت. صفات مورفولوژیک شامل سطح برگ، تعداد برگ و شاخص کلروفیل، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی و ریشه اندازه‌گیری شدند. اندازه‌گیری ویتامین سی، پروتئین کل، آنزیم پراکسیداز، پرولین و مقادیر نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم و سدیم برگ انجام شد. نتایج نشان داد تنش شوری باعث کاهش تمام صفات مورفولوژیکی و همچنین شاخص کلروفیل و پروتئین کل گیاه، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم ،کلسیم و منیزیم برگ کاهو شد و با افزایش شوری میزان پرولین، ویتامین سی، فعالیت آنزیم پراکسیداز و سدیم در اندام هوایی، افزایش یافت. استفاده از زئولیت در بستر کشت باعث کاهش اثر منفی شوری گردید، به‌طوری‌که بیش‌ترین مقدار صفات رویشی ذکر شده و محتوای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم مربوط به تیمار 10 درصد حجمی زئولیت و عدم اعمال تنش شوری در رقم تفتان بود. کمترین مقادیر سدیم، پرولین، ویتامین سی و آنزیم پراکسیداز هم مربوط به تیمارهای حاوی 10 درصد حجمی زئولیت و فاقد تنش شوری بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم‌باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161341
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1325.pdf2.4 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.