جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161337
Title: بررسی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی در بین دانش‌آموزان پایه نهم شهر سلماس
Authors: مهری سعیدی
Keywords: خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی
Issue Date: 1395
Abstract: خودکارآمدی به عنوان یکی از عوامل مهم در همه حوزه‌ها و خصوصا حیطه تعلیم و تربیت، عقاید دانش‌آموزان درباره توانائی و قابلیت تحصیلی‌شان می‌باشد. این باورها نقش مهمی در فرایند انگیزش و یادگیری ایفا نموده، و موجبات موفقیت و پیشرفت را در مدرسه برای شخص فراهم می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی دانش‌آموزان پایه نهم می‌باشد. این پژوهش به روش همبستگی و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-95 در مدارس دولتی شهر سلماس بود. 308 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند. و از مقیاس‌های خودکارآمدی عمومی شرر، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دیگروت، هوش هیجانی شات، خلاقیت عابدی، انگیزش پیشرفت هرمنس و معدل ترم گذشته برای پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحلیل داده‌ها در مدل اصلاح‌شده نشان داد، مسیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به خودکارآمدی، هوش هیجانی به خودکارآمدی و خلاقیت به خودکارآمدی معنادار بودند. هم‌چنین مسیرهای خودکارآمدی به انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی به پیشرفت تحصیلی معنادار بودند. در مجموع مدل تحقیق، برازنده داده‌ها بود. بنابراین، معلمان و مدیران آموزشی می‌توانند برای پیشرفت در فرایند یادگیری و تدریس خود، توجه ویژه به باور خودکارآمدی دانش‌آموزان داشته، برلزوم استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت‌های ارتباطی فردی و بین‌فردی و افزایش تفکر خلاق در کلاس تأکید کرده تا علاوه بر افزایش خودکارآمدی در دانش‌آموزان، انگیزه و نگرش مثبت نسبت به امور تحصیلی را در دانش‌آموزان فراخوانند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161337
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1323.pdf4.44 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.