جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161319
Title: بررسی پیشایندها و پیامدهای خودتعیین‌گری در دانش‌آموزان پایه‌ی نهم
Authors: مرضیه متولی‌کچایی
Keywords: خودتعیین‌گری، هوش هیجانی، سازگاری، خودمختاری، اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی
Issue Date: 1395
Abstract: یکی از مباحث مهمی که امروزه توجه بسیاری از متخصصان و کارشناسان نظام تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده، موضوع خودتعیین‌گری است. خودتعیین‌گری به معنی توانایی و داشتن انتخاب به‌جای تقویت احتمالات، سائق‌ها و نیروهای خارجی به‌عنوان تعیین‌گران اقدامات افراد است. پژوهش حاضر، باهدف بررسی پیشایندها و پیامدهای خودتعیین‌گری در دانش‌آموزان انجام شد. این پژوهش به روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گردید. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان رشت در سال تحصیلی 95-94 بود. ۳۵۰ نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ی هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)، پرسشنامه‌ی نیازهای روان‌شناختی هانزه و برگر (2007)، پرسشنامه‌ی سازگاری سینها و سینگ (1935)، پرسشنامه‌ی خودتعیین‌گری دسی و ریان (1991)، پرسشنامه‌ی اضطراب امتحان ساراسون (1957) و پرسشنامه‌ی انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، در مدل اصلاح‌شده مسیرهای مستقیم هوش هیجانی به خودتعیین‌گری، خودمختاری به خودتعیین‌گری، سازگاری به خودتعیین‌گری، خودتعیین‌گری به اضطراب امتحان، خودتعیین‌گری به انگیزش پیشرفت و خودتعیین‌گری به عملکرد تحصیلی معنی‌دار بودند. درمجموع مدل تحقیق، برازنده‌ی داده‌ها است. این نتایج نشان می‌دهند که دارا بودن مهارت‌های خودتعیین‌گری برای دانش‌آموزان مفید و مثمر ثمر می‌باشد. همچنين لزوم توجه به نيازهاي خودتعیینی دانش‌آموزان و ارائه‌ی آموزش‌هاي لازم براي رشد و پرورش خودتعیین‌گری آن‌ها ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند گامي مهم در کاهش اضطراب امتحان و بهبود انگیزش پیشرفت آن‌ها باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161319
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1309.pdf4.1 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.