جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161310
Title: رابطه¬ی بین چشم¬انداز زمان و آینده¬ی متعالی با جهت¬گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارس
Authors: سیدعلی افشین
Keywords: چشم‌انداز زمان، آینده‌ی متعالی، جهت‌گیری هدف، تعلل، پیشرفت
Issue Date: 1395
Abstract: چشم‌انداز زمان اشاره به جهت‌گیری و نگرش افراد به سمت گذشته، حال، آینده و آینده‌ی متعالی دارد و یک ویژگی است که می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی پیشرفت تحصیلی، انگیزش، جهت¬گیری هدف، میزان تحصیلات، اعتمادبه‌نفس، مسائل و مشکلات تحصیلی و تعلل تحصیلی در میان افراد دانشگاهی باشد؛ بنابراین یک ساختار روان‌شناختی مفید برای نتایج آموزشی است و ممکن است برای تحقیق در افراد دانشگاهی مثمر ثمر و مفید باشد. اگرچه مقدار زیادی پژوهش درباره‌ی ارتباط چشم‌انداز زمان و پیشرفت تحصیلی وجود دارد، اما تحقیقات کمی در رابطه با نقشی که گذشته، حال، آینده و آینده‌ی متعالی می‌تواند در گرایش به سمت اهداف ایفا کند و همچنین نقش این جهت‌گیری‌ها در پیش‌بینی مسائل و مشکلات تحصیلی صورت گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به بررسی چشم‌انداز زمان، با تمرکز بر نگرش مثبت و منفی به سمت گذشته، حال، آینده و آینده‌ی متعالی و رابطه این گرایش‌های زمانی با جهت‌گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در یک نمونه 424 نفری از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس پرداخته شده است. این پژوهش به روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گردید. جامعه¬ی آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه¬ خلیج فارس در سال 1394-1395 بود. 424 نفر از آن¬ها به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شده و در این تحقیق شرکت کردند و به مقیاس چشم¬انداز زمان زیمباردو (ZTPI، فرم 56 سؤالی)، مقیاس آینده متعالی (TFTPS)، مقیاس جهت¬گیری هدف 2×3 (3 × 2 AGQ-S) و پرسش¬نامه تعلل ورزی تحصیلی (TPS) پاسخ دادند. برای تحلیل داده¬ها از روش همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، در مدل اصلاح شده بعضی از مسیرهای چشم‌انداز زمان به جهت‌گیری هدف، چشم‌انداز زمان به پیشرفت تحصیلی، جهت‌گیری هدف به تعلل تحصیلی، جهت‌گیری هدف به پیشرفت تحصیلی و همچنین تعلل تحصیلی به پیشرفت تحصیلی معنی‌دار بودند. در مجموع مدل تحقیق، برازنده داده¬ها بود. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد از میان ابعاد چشم‌انداز زمان بعد آینده‌ی متعالی دارای قدرت پیش‌بین بالایی با جهت‌گیری هدف و پیشرفت تحصیلی بود؛ بنابراین با توجه تحقیقات صورت گرفته از آنجایی که افرادی که دارای این گرایش زمانی هستند، دارای اعتقادات مذهبی بالاتری هستند. لذا شایسته است در کشور ایران این بعد از چشم‌انداز زمان بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161310
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1303.pdf6.78 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.