جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161263
Title: ارائه مدل ریاضی فازی مکانیابی-تخصیص سلسلهمراتبی برای خدمات فوریتهای پزشکی
Authors: مهرناز منصوری
Keywords: : مکانیابی، تخصیص، تئوری فازی، خدمات فوریتهای پزشکی، الگوریتم ژنتیک چندهدفه
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: مکانیابی-تخصیص تسهیلات به مکانیابی مجموعهای از تسهیلات بهمنظور کمینهسازی هزینه پاسخگویی به تقاضا میپردازد. مکانیابی-تخصیص تسهیلات در بخشهای عمومی برای دستیابی به تعادل میان خدمات فراهمشده و کارایی منابع اهمیت فراوان دارد. مسئله به تعیین مکان بهینه تسهیلات و تخصیص آن به گرههای تقاضا با اهداف متفاوتی همچون بیشینهسازی پوشش، بیشینهسازی برابری در دسترسی به خدمات عمومی و کمینهسازی هزینهها میپردازد. از اینرو، در سیستم خدمات فوریتهای پزشکی که یک نوع خدمات عمومی و فراهمآورنده مراقبتهای پزشکی پیشبیمارستانی است، با توجه به معیار اساسی زمان پاسخگویی بر اهمیت آن افزوده میشود. بنابراین، جایابی و تخصیص بهینه تسهیلات اورژانسی نقش مهمی در بیشینهسازی پوشش جمعیت و کمینهسازی زمان پاسخگویی ایفا می-کند. هدف: هدف پژوهش حاضر ارائهی یک مدل مکانیابی-تخصیص با توجه به سه هدف بیشینه پوشش، بیشینه بقای افراد و کمینهسازی هزینه و محدودیتهای کیفیت و ظرفیت برای تسهیلات سلسلهمراتبی اورژانسی میباشد که از ترکیب تئوری فازی برای مدل بهینهسازی استفاده شده است. روش‏شناسی: در این پژوهش، پس از بازخوانی پژوهشهای پیشین و شناسایی معیارهای عملکردی، پارامترها و متغیرها یک مدل برنامهریزی عدد صحیح محض ارائه گردید. همچنین، از تئوری فازی برای بازسازی برخی پارامترها و تابع هدف پیشینه پوشش استفاده شد. درنهایت، مدل ریاضی فازی مکانیابی-تخصیص سلسلهمراتبی ارائهشده برای خدمات فوریتهای پزشکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بر پایه مرتبسازی نامغلوب حل گردید. یافته‏ها: پس از ارائه پارامترهای نرخ تقاضا، نرخ سرویس، جمعیت و غیره، مدل ریاضی در سه سناریوی متفاوت حل شد. پاسخهای بهینه در سه سناریو گزارش و بهمنظور تصمیمگیری بهینه مقایسه شدند. نتیجه‏گیری: مدل مکانیابی-تخصیص با توابع هدف موردنظر منجر به جایابی و تخصیص تسهیلات با دقت بیشتری بهمنظور نجات جان بیماران در مأموریتهای فوریتی و بهخصوص در موارد خطرناک میشود. همچنین، با حل نمونه تصادفی توانایی مدل برای کاربرد در مسائل با مقیاس بزرگتر سنجیده شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161263
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1231.pdf2.7 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.