جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161258
Title: تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی
Authors: فاطمه رامشی
Keywords: تجزیه طیفی، تصویر ابرطیفی، مدل بیزین، ناحیه¬بندی، میدان تصادفی مارکوف، مونت کارلوی زنجیره مارکوف
Issue Date: 1395
Abstract: اغلب اگوریتم‌های تجزیه طیفی، وابستگی مکانی بین پیکسل‌ها را در نظر نمی‌گیرند. در این تحقیق، از یک مدل بیزین برای استفاده از این همبستگی استفاده می‌شود. در مدل بیزین، توزیع پسین پارامترها محاسبه می‌شود. به دلیل پیچیدگی توزیع پسین به دست‌آمده از روش مونت کارلوی زنجیره مارکوف استفاده می‌شود و از توزیع پسین شرطی کامل پارامترها، نمونه‌هایی به دست می‌آید. از نمونه‌های بدست آمده برای تخمین پارامترها و فراپارامترها استفاده می‌شود. در این تحقیق طیف هر پیکسل، ترکیب خطی از طیف عناصر خالص با یک نویز گوسی جمع شونده در نظر گرفته شده است. فرض می‌شود تصویر به کلاس‌هایی تقسم شده است و گشتاور اول و دوم درصدهای فراوانی در هر کلاس برابر هستند. به منظور مدل کردن همبستگی مکانی بین پیکسل‌ها در هر کلاس، از میدان تصادفی مارکوف استفاده می‌شود. در مرحله بعد وزن مناسبی که از ادغام اطلاعات طیفی و مکانی به دست می‌آید، به میدان تصادفی مارکوف با در نظرگرفتن همسایگی چهارتایی اضافه می‌شود. در روشی دیگر با استفاده از الگوریتم‌های ناحیه‌بندی تصاویر ابرطیفی، تصویر به ناحیه‌هایی تقسیم می‌شود. سپس با استفاده از تجزیه طیفی میانگین درصد فراوانی هر ناحیه محاسبه می‌شود و در روش بیزین به عنوان میانگین درصد فراوانی در نظر گرفته می‌شود. در روش سوم، همسایگی هشت‌تایی اطراف پیکسل را در نظر گرفته می‌شود، همچنین پیکسل‌هایی که با همسایه‌های هشت تایی در یک ناحیه قرار دارند، به عنوان همسایه‌های پیکسل مورد نظر در نظر می‌گیریم. نتايج حاصل بر روي تصوير ساختگی و واقعي نشان مي‌دهد که الگوريتم‌های پيشنهادي نسبت به الگوريتم‌هاي رايج ديگر صحت مطلوبتری دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161258
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1235.pdf3.11 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.