جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161254
Title: بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحولگرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
Authors: فرهاد آميان
Keywords: هوش عاطفی، رهبری تحول‌گرا، تعهد سازمانی
Issue Date: 1394
Abstract: تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم اساسی و قدیمی مدیریتی و یکی از پایه های اصلی به ثمر نشستن تلاش های یک جمع، درآمیخته با سایر مفاهیم سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این درهم آمیختگی مفاهیم موجب شده است که برای بررسی یک مفهوم، اساسی ترین مفاهیم پیرامونی آن مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هوش عاطفی و رهبری تحول گرا از نزدیک ترین مفاهیم وابسته به تعهد سازمانی قلمداد می شود. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداه كل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است. روش شناسی: جامعهی آماری این پژوهش شامل ۶۴۶ نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است. از این میان، ۲۳۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از سه پرسشنامه هوش عاطفی، سیک رهبری و تعهد سازمانی با ضریب پایایی به ترتیب ۰ / ۸۶، ۰ / ۸۴ و ۰ / ۸۱ جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. یافته ها: يافته ها بر اساس روش معادلات ساختاری، آزمونt و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزارهای Amos و spss نشان داد که بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی و همچنین بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. رهبری تحول گرا بر نتیجه گیری: مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بیانگر تأثیر هوش عاطفی و سبک تعهد سازمانی توسط کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باش
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161254
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1213.pdf1.53 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.