جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161247
Title: ارزیابی تانسور گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های رخ داده در زاگرس مرکزی
Authors: زهره عباسی‌هفشجانی
Keywords: تانسور گشتاور، زاگرس مرکزی، تانسور گشتاور تقلیل یافته، دو‌زوجی، بردار دوقطبی خطی تعدیل شده
Issue Date: 1395
Abstract: امواج لرزه ای به دلیل عبور از ساختار پوسته و متاثر شدن از آن در انتشار موج، شامل اطلاعات مهمی از پوسته زمین می باشند. تجزیه و تحلیل این امواج لرزه ای به طور قابل توجهی به درک بهتر پوسته زمین و لرزه خیزی یک منطقه کمک می کند. محاسبه تانسور گشتاور لرزه ای با استفاده از داده های لرزه ای، از جمله روش های فیزیکی تحلیل زلزله ها می باشد. این تانسور نشان دهنده هندسه گسل (مولفه های تانسور) و اندازه گسل (گشتاور عددی) است. هم چنین هریک از مولفه های تانسور ممان نشان دهنده اثری دینامیکی در یک جهت خاص می باشند. برای مطالعه مکانیسم چشمه زمین لرزه، تانسور گشتاور را با روش های مختلف می توان تفکیک کرد. در این پژوهش تانسور گشتاور، با استفاده از داده های لرزه ای به دست آمده از رویداد های طبیعی زاگرس مرکزی مطالعه شده است. ابتدا هر یک از تانسور های قطری شده را به مولفه های همسانگرد و کاهش یافته تجزیه گردید. به منظور برآورد اثر مولفه دو زوجی محض و تعدیل یافته، تانسور کاهش یافته را به این دو مولفه تجزیه می شود. در برخی از رویدادهای مطالعه شده، نامتجانسی بین تانسور تقلیل یافته و دوقطبی محض بیش از 50 درصد است، که نشان دهنده اثر غالب بردار دوقطبی خطی تعدیل شده است. به نظر می رسد توافق خوبی بین اثر غالب این بردار با پدیده های زمین شناسی، نظیر وجود تاقدیس فعال، گنبد نمکی فعال، اتصال قطعات گسلی و پایانه گسلی و انحنای صفحه گسل به عنوان اثرات محلی وجود دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161247
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1293.pdf4.03 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.