جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161208
Title: ارائه مدلی برای تبیین مهارت های نرم رهبری اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر: علل، زمینه و پیامدها
Authors: الهام احمدی‌قلاتی
Keywords: رهبری، مهارت‌های نرم رهبری، نظریه پردازی داده بنیاد،
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: مبحث رهبری و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی سازمان ازجمله مباحثی است که سابقه‌ای بس طولانی دارد. رهبری نرم نیز یکی از رویدادهای جدید رهبری است که اخیراً موردتوجه سازمان‌ها و همچنین مؤسسات آموزش عالی با توجه به ارتباطات وسیع اساتید با دانشجویان قرارگرفته است. هدف: با توجه به کم‌توجهی صورت گرفته و انجام نشدن پژوهشی مشابه در خصوص مهارت‌های نرم رهبری، پژوهشگر قصد دارد مفاهیم نظری مربوط به مؤلفه‌های نرم رهبری را گردآوری و پس‌ازآن مدلی جامع ارائه نماید. روش‌شناسی: جامعه آماری گروه‌های دارای کارشناسی ارشد در دانشگاه خلیج‌فارس و روش نمونه‌گیری نیز، نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای است. اندازه نمونه 7 گروه و تعداد 325 پرسش‌نامه در بین دانشجویان دانشکده ادبیات توزیع شد. مقدار پایایی برای پرسش‌نامه نیم‌رخ رهبری با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزارهای Excell و SPSS استفاده شد. یافته‏ها: یافته‌های پژوهش با توجه به ترکیبی بودن در دو بخش کمی و کیفی قابل‌بررسی است. در بخش کمی یافته‌ها حاکی از آن است که میزان اثربخشی رهبری بسته به برخی از ویژگی‌های فردی آنان (سوابق آموزشی اساتید، رشته تحصیلی، جنسیت) تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. در قسمت کیفی پژوهش نیز نتایج تحلیل داده‌ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد که در قالب: شرایط علی (توان انتقال مطالب آموزشی، مهارت برقراری ارتباطات، آراستگی، میزان تسلط بر ابزارهای ارتباطی، توسعه حرفه‌ای فردی، توان روحیه بخشی، شایستگی‌های شخصیتی، توان کنترلی مدرس، عدالت کلاسی، قدرت درک دانشجو، توانمندی کار گروهی، شخصیت دهی به دانش جو، ایجاد فضای یادگیری، مشروعیت حرفه‌ای فرد، پاسخ‌گویی، میزان استفاده از روش‌های چندگانه یادگیری، توان برنامه‌ریزی)، پدیده محوری ( رهبر نرم آموزشی)، زمینه (تجربه پیشین، زمینه خانوادگی، الگوپذیری در زندگی شخصی، خودباوری و ایمان به تغییر)، شرایط مداخله‌گر(جو حمایتی و دانشگاهی، فضای اشتغال در کشور، آشفتگی آموزشی، کرختی و بی‌انگیزگی دانشجو) و پیامدها (بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ، رشد شخصیت اجتماعی دانشجو، آمادگی دانشجو برای اشتغال، هویت استادی، توسعه حرفه‌ای مدرس) و پیامدها(پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه) فرآیند شکل‌گیری مهارت‌‌های نرم رهبری را در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر منعکس می‌نمایند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت حول
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161208
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1248.pdf4.15 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.