جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161198
Title: بررسی نقش کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت و منفی در تکانشگری نوجوانان
Authors: طاهره کردی
Keywords: نوجوان، کارکرد اجرایی، بازداری، توجه، تغییر آمایه، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، تکانشگری.
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است که افراد در این دوران در معرض بحران هویت و ابتلا به اختلالات مختلف از جمله تکانشگری هستند. تکانشگری هسته اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اختلالات شخصیتی است. این اختلال هر سال موجب از میان رفتن زمان و سرمایه در بسیاری از کشورها می‌شود. پژوهش‌های فراوان مؤید این مسئله هستند که کارکردهای اجرایی و عواطف با تکانشگری نوجوانان ارتباط دارند. هدف: هدف این پایان‌نامه بررسی نقش کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت و منفی در تکانشگری نوجوانان است. روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس شهرستان باغملک است که در سال 93- 94 تحصیل می‌کردند. حجم نمونه در این پژوهش، 204 نفر (84 پسر و 120 دختر) بودند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس تکانشگری بارت، مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس و سه نرم‌افزار آزمون ویسکانسین، استروپ و عملکرد پیوسته (CPT) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها در تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام نشان داد که عاطفه منفی (451/0=β)، عاطفه مثبت (224/-0=β)، آیتم تعداد صحیح از آزمون استروپ (167/0-=β) و آیتم پاسخ2های سطح مفهومی از آزمون کارت-های ویسکانسین (127/0-=β)، دارای قدرت پیش‌بینی تکانشگری نوجوانان هستند. نتیجه2گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که عاطفه مثبت و منفی از قدرت پیش‌بینی بیشتری نسبت به کارکردهای اجرایی در تکانشگری نوجوانان برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد تغییر آمایه و بازداری از پاسخ دارای قدرت پیش-بینی برای تکانشگری نوجوانان است، و میزان توجه نقشی در پیش‌بینی تکانشگری نوجوانان ندارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161198
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1261.pdf3.08 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.