جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161171
Title: بررسی تأثیر نقش رهبری اخلاق مدار بر رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت شهر بوشهر
Authors: سهیلا محبوبی
Keywords: رهبری اخلاقی ، رضایت شغلی، بانک تجارت بوشهر
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: رضایت شغلی مفهومی چند بعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلف سازمانی می تواند کاهش یا افزایش یابد. از جمله عوامل مؤثر بر آن، سبک رهبری مدیران است که در این تحقیق به تأثیر آن بر رضایت شغلی پرداخته شده است. هدف: هدف از انجام تحقیق " بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت شهر بوشهر" می باشد. روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی ـ پیمایشی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارمندان(رسمی ، پیمانی و قراردادی) شاغل در شعب بانک تجارت شهر بوشهر در سال 94- 93 که تعداد آنها 319 نفر بوده است که 90 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده¬اند. برای گرداوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد رهبری اخلاقی(کالشوون،2011) و رضایت شغلی(مینه سوتا) استفاده شده است. پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS صورت گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که: 1- سبک رهبری اخلاقی مدیران بانک و نیز رضایت شغلی کارکنان در سطح مطلوب است . 2- رهبری اخلاقی تآثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی دارد.3- از میان ابعاد رهبری اخلاقی تنها بعد شفافیت نقش رهبر تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی داشته است . نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده ، رهبری اخلاقی می تواند عامل مؤثر و قابل توجهی در افزایش رضایت شغلی کارکنان به حساب آید و هر چه ارزشهای اخلاقی از سوی مدیران مراعات شود به تبع آن کارکنان نیز احساس تعهد و دلبستگی شغلی بیشتری خواهند کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تحول
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161171
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1175.pdf2.02 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.