آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بهینه سازی عملکرد واحد تثبیت میعانات گازی به وسیله پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی اجزا 1

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019
بهینه سازی عملکرد واحد تثبیت میعانات گازی به وسیله پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی اجزا 0 0 0 0 0 0 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Lake Forest 1