جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161152
Title: مقایسه عمر خستگی روسازی‌های آسفالتی تحت بارگذاری محورهای چندگانه با استفاده از روش اجرای محدود
Authors: علی تنگ‌ارمی
Keywords: روسازی، محورچندگانه، اجزای محدود
Issue Date: 1395
Abstract: بررسی خستگی ناشی از بارگذاری محورهای عبوری از عوامل مهم در طراحی روسازی به روش مکانیستیک می باشد. تاکنون چندین مدل خستگی که در آن ها تعداد تکرار باری که منجر به شکست روسازی میشود، ارائه شده است. در این مطالعه از مدل انیستیتو آسفالت، جهت تعیین تکرار بار مجاز استفاده شده است. بسیاری از محققین در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر، از سطح تماس دایره ای با توزیع تنش یکنواخت به دلیل سادگی در تحلیل استفاده می کنند. مطالعات تجربی متعدد بیانگر این واقعیت است که سطح تماس و توزیع واقعی بار، بسته به نوع بار و میزان باد لاستیک چرخ متفاوت می باشد. در این مطالعه تحقیقی، تأثیر آرایش متفاوت محورهای عبوری از روسازی شامل محورهای منفرد، تاندوم و تریدم با در نظر گرفتن سطوح تماس متفاوت اعم از دایره، مربع، مستطیل و بیضی، بر خستگی و پاسخ های روسازی انعطاف پذیر مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد تحلیل در این مطالعه، تحلیل مکانیستیک بوده به نحوی که مدل سه بعدی روسازی انعطاف پذیر، با استفاده از برنامه اجزاء محدود تحلیل شد و پاسخ های روسازی تحت عبور محورهای موردنظر با سطوح تماس متفاوت محاسبه گردید. در این مدل، رفتار تمام لایه ها الاستیک در نظر گرفته شده و کرنش کششی در زیر لایه آسفالتی بعنوان پاسخ روسازی مطالعه گردید. نتایج تحلیل نشان می دهد که استفاده از سطوح تماس مستطیلی و بیضوی شکل، خرابی کمتری را نسبت به سایر سطوح تماس بدست می دهد. ازسوی دیگر سطح تماس بیضوی و مستطیلی شکل تخمین واقع بینانه تری را نسبت به سطح تماس دایره ای و مربعی درپی دارد.
Description: پایا‌نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161152
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1295.pdf4.53 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.