جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161143
Title: مطالعه ساختار و عملکرد کاتالاز در حضور دوپامین
Authors: زینب مرادی
Keywords: کاتالاز، دوپامین، اسپکتروسکوپی
Issue Date: 1392
Abstract: مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کید گاو در حضور و عدم حضور دوپامین، در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد، ۷ / ۰ pH و محیط بافر فسفات ۵۰ میلی مولار با استفاده از اسپکتروپلاریمتری دورنگ نمایی دورانی و اسپکتروسکوپی UV - Vis صورت گرفت طیف ماوراء بنفش مرئی پروتئین در حضور و عدم حضور دوپامین نشان میدهد که یک پیک جذبی جدید در حدود ۵۶۶ نانومتر همراه با کاهش در شدت جذب ۴۰۵ نانومتر صورت می گیرد. برهم کنش کاتالاز و دوپامین به زمان آنکوبه، غلظت دوپامین و pH محلول بافر وابسته است. اما مشاهده کردیم که برهم کنش کاتالاز و دوپامین موجب کاهش در فعالیت آنزیم و تغییر در ساختارهای دوم و سوم پروتئین می شود سنجش میزان توده ای شدن گرمایی آنزیم در حضور و عدم حضور دوپامین نشان میدهد که برهم کنش دوپامین و کاتالاز بطور موثری مهار کننده توده ای شدن گرمایی کاتالاز می باشد. البته باید متذکر شد که این اثر مهار بر توده ای شدن پروتئین اگر چه بر اثر دوپامین بوجود می آید ولیکن در محدوده ۱۰۰-۲۵ میکرومولار دوپامین، مقدار این مهار وابسته به غلظت دوپامین نیست. تعیین پارامترهای ترمودینامیکی برهم کنش دوپامین با کاتالاز نیز نشان داد که تمایل برهم کنش بین دوپامین و کاتالاز از لحاظ انرژیتیک مطلوب می باشد. بررسی سینیتیک آنزیم کاتالاز در حضور و عدم حضور دوپامین نشان داد که در حضور دوپامین Vans کاهش می یابد اما در مقدار K تغییری ایجاد نمی شود
Description: پایان‌نامه کارشاسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161143
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ887.pdf6.34 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.