جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161137
Title: (Phoenix dactylifera L.)بررسی کاربرد آنتی بیوتیک برای کنترل آلودگی باکتریایی درونی در کشت بافت خرمای کبکاب
Authors: مینا شهسوار
Keywords: آنتی بیوتیک، کنترل آلودگی باکتریایی درونی ، خرمای کبکاب
Issue Date: 1394
Abstract: نخل خرما با نام علمی Phoenix dactylifera L.علاوه بر اهمیت آن در تغذیه انسان و صنایع دارویی یکی از اصلی ترین محصولات صادراتی ایران می باشد. استفاده از فن ¬آوری های جدید مانند کشت بافت جهت افزایش سریع محصول و بازدهی بالا لازم می باشد. اما از آن جایی که قریب به اتفاق نخل خرما آلوده به عوامل بیماری زای درونی هستند، ریزنمونه های مورد استفاده پس از مدتی در محیط کشت آلوده می شوند. لذا کنترل آلودگی های درونی در محیط كشت بافت از عوامل حياتي در موفقيت ريز ازديادي است. آنتی بیوتیک ها مهمترین کنترل کننده آلودگی های میکروبی به شمار می روند. در این مطالعه از محیط کشت پایهMS ، مریستم انتهایی به عنوان ریزنمونه، چهار تنظیم کننده رشد گیاهی شامل 2ip، Kin، IAA، NAA در سه ترکیب مختلف 1) 1/0 NAA + 2/0 IAA+ 3/0 Kin، 2) 1/0 NAA + 2/0 IAA + 2/0 2ip 3) 2/0 NAA + 1/0 2ip+ 2/0 Kin و سه آنتی بیوتیک شامل پنی سیلین، جنتامایسین و استرپتومایسین در غلظت های صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر استفاده شد. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین میزان کنترل آلودگی و نوع آنتی بیوتیک و نیز سطوح مختلف غلظت آنتی بیوتیک وجود دارد. آنتی بیوتیک پنی سیلین در غلظت 100 میلی گرم در لیتر و در ترکیب تنظیم کننده های رشد شماره دو، با 61 درصد، بیشترین درصد کنترل آلودگی را داشت. هم چنین آنتی بیوتیک جنتامایسین در غلظت 100 میلی گرم در لیتر در ترکیب هورمونی شماره سه، به میزان 42 درصد آلودگی را کنترل کرد. آنتی بیوتیک استرپتومایسین نیز در غلظت های 50 و 150 میلی گرم در لیتر با 23 درصد، بیشترین کنترل آلودگی درونی را داشتند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161137
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1161.pdf2 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.