جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161096
Title: ریزپیوندی نوک شاخساره لیموی آب شیراز بر روی چهار پایه مرکبات
Authors: زینب پارسایی
Keywords: ریزپیوندی، پایه، لیموی آب شیرین
Issue Date: 1394
Abstract: ریز پیوندی، یکی از روش های پیشرفته در تولید درختان پیوندی عاری از بیماری است. در این آزمایش جهت تهیه پایه اثر سیستم های حمایت کننده محیط کشت شامل پل کاغذی، پرلایت، ورمی کولایت با محیط نیم غلظت MS و پل کاغذی با غلظت کامل به همراه سوکروز به میزان ۶۰ و ۷۵ میلی گرم در لیتر برای تندش ۴ گونه بذر مرکبات شامل: نارنج ریز، نارنج درست، ليمو خارکی و لیموی آب شیراز مورد بررسی قرار گر فتند. نتایج حاصل از اثر متقابل نوع بذر، سیستم های حمایت کننده محیط کشت و غلظت سوکروز پر تندش بذرها نشان داد که بیشترین میزان تندش مربوط به لیموی آب شیراز در بستر کشت پرلایت و پل کاغذی با نیم غلظت MS به همراه ۶۰ گرم بر لیتر سوکروز بدست آمد. کمترین میزان تندش برای تمامی بذور مربوط به محیط کشت پل کاغذی با MS کامل به همراه ۷۵ گرم بر لیتر سوکروز مشاهده شد. جهت تهیه پیوند ک نوع و میزان تنظیم کننده های رشد گیاهی بر پرآوری درون شیشه ای لیموی آب شیراز بررسی شد. بدین منظور نوک شاخساره های جوان پس از گندزدایی در محیط کشت های تهیه شده قرار گرفتند. محیط کشت ها حاوی ترکیب تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین با غلظت ۰ / ۵، ۱و۲ میلی گرم بر لیتر و اسید نفتالین استیک با غلظت ۰، ۰ / ۵ و ۱ میلی گرم بر لیتر آماده گردید. پس از گذشت ۵ هفته نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین تعداد جوانه های پرآوری شده از جوانه های کشت شده لیموی آب شیراز در محیط کشت حاوی ۱ میلی گرم بر لیتر بنزیل آدنین، فاقد اسید نفتالین استیک بدست آمد. هم چنین بیشترین میزان پینه با کاربرد محیط کشت MS حاوی ۰ / ۵ میلی گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید به همراه دو غلظت او ۲ میلی گرم بر لیتر بنزیل آدنین حاصل شد. در این مطالعه گیرایی ریز پیوندک لیموی آب روی پایه های نارنج ریز و درشت، لیموی آب و لیمو خارکی در سیستم های حمایت کننده محیط کشت شامل پل کاغذی، پرلاپت، ورمی کولایت با محیط نیم غلظت MS و پل کاغذی با غلظت کامل به همراه سوکروز به میزان ۶۰ و ۷۵ میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین میزان گیرایی پیوند مربوط به پایه نارنج درشت و لیمو خار کی در سیستم های حمایت کننده شامل پرلایت و پل کاغذی حاوی محیط نیم غلظت MS به همراه ۷۵ گرم بر لیتر سوکروز بود. همچنین حداکثر سازگاری گیاچه ریزپیوندی شده از لحاظ زنده مانی، تعداد برگ و طول پیوندک برای تمامی پایه های بذری مربوط به بسترهای کشت پل پرلایت به همراه ورمی کولایت بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دررشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161096
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1207.pdf2.33 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.