جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161052
Title: تولید و مشخصه سازی نانوذرات با استفاده از سامانه‌ی مایسلی معکوس به منظور ازدیاد برداشت نفت
Authors: مهشید ناطق
Keywords: تولید، مشخصه سازی نانو ذرات، سامانه مایلی معکوس
Issue Date: 1392
Abstract: با توجه به اهمیت منابع نفتی در تأمین انرژی و از طرفی کاهش بهره برداری از این منابع به دلیل مشکلات موجود، اخیراً استفاده از فناوری نانو و نانوذرات در روش های ازدیاد برداشت نفت مورد توجه قرار گرفته است. نانوذرات استفاده شده در این روش ها باید اندازه و توزیع اندازه ی کنترل شده ای داشته باشند؛ در غیر این صورت، در حفره ها به دام افتاده و باعث آسیب به مخزن می شوند. از این رو، انتخاب روشی مناسب برای تولید نانوذرات اهمیت ویژه ای دارد. در این پایان نامه، ذرات سیلیکا در توده ی فاز آبی و سپس در سامانه ی مایسلی معکوس ایزواوکتان/1-هگزانول/CTAB/آمونیوم هیدروکسید با 5=wo، 7=wo و 9=wo تولید شدند. سپس برای بررسی مکانیزم تولید و اندازه ی ذرات تولید شده به ترتیب از FTIR و DLS استفاده شد. نتایج FTIR نشان داد که تولید نانوذرات سیلیکا در سامانه ی مایسلی معکوس با مکانیزمی مشابه تولید ذرات در توده ی فاز آبی یعنی هیدرولیز و تراکم TEOS انجام می¬شود. نتایج DLS نیز نشان داد که در 5=wo اندازه¬ و توزیع اندازه¬ی نانوذرات سیلیکا به ترتیب 6/27 و 76-13 نانومتر است. همچنین در این wo پس از چند هفته سامانه پایدار بود. ولی در 7=wo و 9=wo سامانه ناپایدار شد که تولید ذراتی میکرونی را به دنبال داشت. پس از بررسی اندازه ، تأثیر نانوذرات بر روی فرایند تزریق امتزاجی گاز بررسی شد. به این منظور، آزمایش های نفوذ کربن دی اکسید در سه سیستم ایزواوکتان/1-هگزانول، سامانه ی مایسلی معکوس بدون نانوذرات و سامانه ی مایسلی معکوس حاوی نانوذرات انجام شد. سپس با مدلسازی فرایند، توزیع ضریب نفوذ بدست آمد. همچنین میزان انبساط حجمی مایع در سه سیستم محاسبه شد. نتایج نشان داد که حضور نانوذرات از طرفی باعث بهبود یکی از مکانیزم های ازدیاد برداشت یعنی انبساط حجمی مایع شده و از طرف دیگر کاهش سرعت فرایند نفوذ و جابجایی را به دنبال داشت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش گاز پتروشیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161052
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ810.pdf3.95 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.