جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161017
Title: هوش‌های معنوی، هیجانی و اجتماعی پیش‌بینی کننده سبک‌های شوخ‌طبی و مقاومت در برابر وسوسه
Authors: سیما افخمی
Keywords: هوش‌های معنوی، هوش‌های هیجانی، هوش‌های اجتماعی-پیش‌بینی سبک‌های شوخ طبعی، وسوسه-مقاومت
Issue Date: 1391
Abstract: زمینه: امروزه شوخ طبی یکی از ویژگی های شخصیت های سالم و باثبات در نظر گرفته می شود. یافته های جدید، حکایت از آن دارد که چهار نوع سبک مختلف شوخ طبی وجود دارد، همچنین شوخ طبی در کنار مقاومت در برابر وسوسه از عوامل تاثیر گزار بر سلامت روان در نظر گرفته می شود. در این بین برخی از متغیر های مهم پیش بینی کننده شوخ طبی و مقاومت در برابر وسوسه که در این تحقیق شناسایی شده اند عبارتند از: هوش های معنوی،هیجانی و اجتماعی که جزو جدیترین تقسیم بندی های حوزه هوشی محسوب می شوند و تحقیقات فراوانی اثرات ملیت این عوامل را بر سلامت روان گزارش نموده-اند. هدف:بررسی اثرات انواع هوش های (معنوی،هیجانی و اجتماعی) بر میزان استفاده از انواع مختلف سبک های شوخ طبی، و ارزیابی میزان مقاومت افراد برخوردار از هوش های فوق الذکر، در برابر وسوسه های مختلف زندگی است. روش شناسی: این پژوهش در دو بخش اجرا گردیده است که بخش اول آن از نوع توصیفی است و نحوه جمع آوری اطلاعات همبستگی است. و در بخش دوم روش نمیه آزمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بودند که در این بین، 282 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله ای انتخاب شدند و در این تحقیق شرکت نمودند. در بخش دوم 192 نفر به صورت تصادفی ساده در سناریوی مقاومت در برابر وسوسه شرکت نمودند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که هوش های مذکور منجر به استفاده بیشتر از سبک های مثبت شوخ طبی و کاهش هوش های فوق منجر به استفاده بیشتر از سبک های منفی شوخ طبی می گردد. همچنین هوش معنوی بهترین پیشبین، استفاده از سبک های شوخ طبی پیونددهنده و خودشکنده بود. هوش هیجانی بهترین پیش بین استفاده از سبک شوخطبی پر خاشگرانه و هوش اجتماعی بهترین پیش بین استفاده از سبک خودفزاینده بود. تحلیل نتایج بخش دوم نشان دادند که هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی با مقاومت در برابر وسوسه رابطه مثبت معناداری دارند. نتیجه گیری: حس شوخ طبی مثبت در افراد، از نشانه های برخورداری از سلامت روان می باشد و افرادی که از سلامت روان بیشتری برخوردارند، قدرت مقاومت بیشتری نیز در برابر وسوسه های منفی خود نشان می دهند. بنابراین با توجه به اثرات مثبت انواع هوش های (معنوی، هیجانی و اجتماعی) بر مولفه های مثبت شوخ طبی و مقاومت در برابر وسوسه، لازم است والدین با استفاده از سبک شکل گیری صحیح و تقویت هوش های مذکور، توجه ویژه نمایند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161017
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ617.pdf1.71 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.