جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161007
Title: پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات در محلول‌های حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مدل‌های ضریب فعالیت
Authors: رضا غلامی
Keywords: شرایـط تشکـیل هیدرات، معادله‌ی مارگولز ، قانون لوئیس- رندال
Issue Date: 1390
Abstract: در این تحقیق یک مدل ترمودینامیکی برای پیش‌بینی شرایـط تشکـیل هیدرات در محلول‌های حاوی الکترولیت‌ها و یا یک الکل پیشنهاد شده است. به منظور توسعه‌ی این مدل هر فاز به صورت جداگانه‌ا‌ی توصیف شده است. معادله‌ی حالت اصلاح شده‌‌ی پاتل- تجا (VPT) همراه با قانون اختلاط غیر وابسته به دانسیته (NDD) به منظور توصیف فاز بخار و مدل آماری واندروالس و پلتیو برای توصیف فاز هیدرات استفاده شده است. فاز آبی به روش-های متفاوتی توصیف شده است. اگر فاز آبی حاوی یک الکترولیت باشد، مدل‌های فعالیت N-Wilson-NRF و NRTL-NRF استفاده شده‌اند. اگر فاز آبی حاوی یک الکل باشد، معادله¬ی مارگولز استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه‌ی فعالیت آب به علت حضور یک گاز حل شده، فرض شده است که قانون لوئیس- رندال قابل اعمال به فوگاسیته‌ی آب در محلول است. به منظور نشان دادن توانایی مدل ارائه شده در پيش‌بينی شرايط تشکيل هيدرات چندین سيستم مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین نتایج مدل پیشنهاد شده با دیگر مدل‌های موجود و نتایـج آزمایشگاهی مقایسه شـده است. سازگاری با نتایج آزمایشگاهی بسیار خوب می‌باشد. همچنین مقایسه با دیگر مدل‌های موجود نشان می‌دهد که مدل پیشنهاد شده شرایط تشکیل هیدرات را در بیشتر موارد بهتر از دیگر مدل‌های موجود پیش-بینی می‌کند
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161007
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ549.pdf3.88 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.