جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160987
Title: بررسي نقش بازار محوری در شکل گیری نوآوري استراتژيك و چابكي استراتژيك در سازمان (شركتهاي پتروشيمي فعال ایران)
Authors: سید جواد موسوی
Keywords: نوآوری استراتژیک، چابکی استراتژیک، بازار محوری
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: با توجه به محیط متلاطم و بازار رقابتی که امروزه سازمان¬ها را احاطه کرده است، موسسات به ناچار جهت ماندن در عرصه رقابت و ایجاد نوآوری چه در زمینه محصول و خدمات و چه در زمینه¬های مدل کسب و کار خود نیاز به قابلیت¬ها و شایستگی¬های کلیدی دارند، تا از این طریق بتوانند اطلاعات بازار، رقبا و مشتریان را جهت شناسایی فرصت¬های ایجاد شده و سپس تصمیم¬گیری مناسب¬تر جمع¬آوری کنند. از جمله این قابلیت¬ها می¬توان به بازار محوری و چابکی استراتژیک اشاره کرد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي نقش بازار محوری در شکل گیری نوآوري استراتژيك و چابكي استراتژيك در شركت¬هاي پتروشيمي فعال کشور می¬باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت علی و از نظر جمع¬آوری داده¬ها در زمره مطالعات توصیفی-‌ پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شرکت¬های پتروشیمی فعال (پتروشيميهايي كه در زمان اين تحقيق فعاليت توليد وفروش داشتند)کشور می¬باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‏ها: یافته¬های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار بازار محوری بر چابکی و نوآوری استراتژیک و نیز چابکی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک می¬باشد. علاوه براین فرضیه¬های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار بازار محوری داخلی و خارجی بر چابکی و نوآوری استراتژیک می¬باشد. نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج پژوهش می¬توان بیان کرد شركتهاي مورد بررسی از طریق افزایش و توسعه برنامه¬های بازار محوری، چه داخلی و چه خارجی، می¬توانند چابکی و نوآوری استراتژیک را در سازمان بهبود و تقویت کنند و در جهت اهداف سازمانی پیش روند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160987
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1286.pdf2.72 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.