جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160985
Title: تاثير رهبري خدمتگزار بر ادراك كاركنان از عدالت سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه خليج فارس بوشهر)
Authors: مهدی توکلی
Keywords: رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: رهبری خدمتگزار از جمله سبک های بسیار مهم رهبری است که در سازمانهای دولتی ایران می¬تواند نقش تعیین کننده ای در توسعه و ارتقای سطح کارکرد سازمانی و نیز جلب رضایت کارکنان و مشتریان داشته باشد. هدف: هدف از انجام تحقیق " تاثير رهبري خدمتگزار بر ادراك كاركنان از عدالت سازماني در بین کارکنان دانشگاه خليج فارس بوشهر " می باشد. روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی ـ پیمایشی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارمندان(رسمی ، پیمانی و قراردادی) شاغل در دانشگاه در سال 94- 93 که تعداد آنها 300 نفر بوده است که 170 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده¬اند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد رهبری خدمتگزار(پترسون، 2003؛ دنیس2004) و عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن ، 1993)استفاده شده است. پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS صورت گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار تأثیر مثبت و معناداری بر عدالت سازمانی دارد و همچنین ابعاد خدمت رسانی، چشم انداز و توانمندسازی رهبری خدمتگزار تآثیر مثبت و معناداری بر عدالت سازمانی دارند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش ، در صورتیکه مدیران دانشگاه از سبک رهبری خدمتگزار در مدیریت و رهبری داتشگاه استفاده نمایند می¬توان پیش¬بینی کرد که نه تنها رضایت شغلی کارکنان بلکه ادارک آنها از عدالت سازمانی افزایش خواهد یافت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تحول
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160985
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1287.pdf2.44 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.