جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160974
Title: ارائه روشی برای سنجش اثر مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمان
Authors: لیلا مصلی‌نژاد‌
Keywords: سازمان‌ها، مدیریت دانش، عملکرد معادلاتی
Issue Date: 1392
Abstract: زمینه: افزایش اهمیت دانش در سازمان ها و تأثیر آن بر جنبه های مختلف آن از جمله عملکرد موجب ایجاد انبوهی از اطلاعات در سازمان شده که برای افزایش کارایی استفاده از آنها لازم است یکپارچه شوند. استفاده از سیستمهای اطلاعاتی به نظم دادن و یکپارچه کردن اطلاعات کمک می کند. بنابراین بکارگیری همزمان سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش، می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد. هدف: بررسی ترکیبه مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمان و تأثیر آن بر عملکرد عملیاتی سازمان روش شناسی: با استفاده از مفاهیم معادلات ساختاریافته، با بکارگیری روش پیمایشی، تاثیرات ناشی از پیاده سازی یک مدل ERP - KM بر عملکرد عملیاتی سازمان مورد سنجش قرار گرفت. ابتدا با مرور ادبیات نظری به شناسایی مهمترین شاخص های سنجش میزان پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت دانش و عملکرد پرداخته شد. با توجه به ایهام در معرفی معیارهای مناسب در سنجش میزان برنامه ریزی منابع سازمان در ادبیات موجود، ابتدا شاخص های استخراج شده از پژوهش های پیشین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عامل بندی شدند. سپس پرسشنامه ای تهیه و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن این اساتید و کارمندان دانشگاه شیراز (مطالعه موردی) به طور تصادفی توزیع و پس از گرداوری پرسشنامه ها اقدام به آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار Amos گردید. يافته ها: از جمله یافته های این پژوهش، شناسایی پنج دسته از شاخص های سنجش برنامه ریزی منابع سازمانی است که عبارتند از: عامل تغییر و مدیریت پروژه، عامل استقرار ERP عامل منابع انسانی، عامل مدیریتی و عامل نیازمندی های غیر کار کرد. همچنین شاخص های السنجش مدیریت دانش را می توان ۵ عامل گسيا، خلق، انتشار، ذخیره و بکارگیری دانش در نظر گرفت. نتایج بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش نیز نشان داد که تأثیر ترکیبا مديريت دانش و برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز معنادار می باشد. همچنین مشخص شد که عامل تغییر و مدیریت پروژه با ضریب ۰ / ۸۸، عامل استقرار ERP با ضریب ۸۷/"، عامل منابع انسانی با ضریب ۸۵ - عامل نیازمندیهای غیر کار کردی با ضریب ۰ / ۷۶ و عامل مدیریتی با ضریب ۶۶/- به ترتیب بیشترین تأثیر را در سنجش میزان پیاده سازی این سیستم دارند نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که ۲۴ درصد از تغییرات عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحت تاثیر ترکیب مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. و در ساخت مفهوم ERP
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160974
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ799.pdf2.72 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.