جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160963
Title: بررسی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری و درگیری شغلی (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر)
Authors: فرشاد بارگاهی
Keywords: رهبری تحول گرا، عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، درگیری شغلی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر.
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: درگیری یا دلبستگي شغلي به عنوان يك نگرش ، متغير مهمی در به حداکثر رساندن اثر بخشي سازماني است. دلبستگي شغلي از طريق درگير کردن کارمندان به طور عميق در کارشان و با معنا ساختن تجربه کاری، در اثر بخشي سازماني ،توليد و روحيه کاری کمك مي‌كند. هدف: هدف از انجام تحقیق " بررسی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری و درگیری شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر" می باشد. روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی ـ پیمایشی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان(رسمی ، پیمانی و قراردادی، پیمانکاری) شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر در سال 94- 93 که تعداد آنها 142نفر بوده است و 107 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های استاندارد رهبری تحول‌گرا(مقیمی، 1392) و عدالت سازمان(نیهوف و مورمن، 1993)، درگیری شغلی(لاداهل و کنجر، 1965) و کیفیت زندگی کاری(والتون، 1973) استفاده شده است. پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS صورت گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 1- عدالت سازمانی ، کیفیت زندگی کاری و درگیری شغلی کارکنان پایین تر از سطح مطلوب است و رهبری تحول آفرین در سطح مطلوب می باشد.2- مدل پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است. 3- بجز عدالت سازمانی، سایر متغیرها تآثیر معناداری بر درگیری شغلی دارند.3- کیفیت زندگی کاری نسبت به سایر متغیرها ، تأثیر بیشتری بر درگیری شغلی کارکنان داشته است. 4- عدالت سازمانی نقش معناداری در تعدیل رابطه بین رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی نداشته است. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده ، چنانچه به شاخص های و عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی کارکنان توجه بیشتری گردد و در طول سال مورد ارزیابی قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که دلبستگی و درگیری شغلی کارکنان بیشتر از وضعیت کنونی خواهد شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی-تحول
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160963
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1285.pdf3.15 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.