جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160946
Title: CO2 و N2 به منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط x13ساخت زئولیت
Authors: خاطره امیری
Keywords: عامل‌دار کردن زئولیت، اتیلن دی آمین، هم‌دماهای جذب، تئوری محلول جذب شده ایده‌آل ،x13زئولیت
Issue Date: 1394
Abstract: در این مطالعه تولید زئولیت 13X با روش آب گرمایی و عامل‌دار کردن حفره‌های آن به وسیله آمین به منظور بهبود خواص آن بررسی شده است. عامل‌دار کردن به وسیله پیوند گروه‌های (N-H) از محلول اتیلن دی آمین با گروه‌های (SiOH) زئولیت انجام شده است. سپس این نمونه‌ها به وسیله آنالیزهای BET و FTIR تعیین خواص می‌شوند. میزان سطح ویژه اندازه‌گیری شده با روش BET برای زئولیت 13X و نمونه¬های عامل-دار شده با اتیلن دی آمین در هنگام تشکیل ژل و پس از تولید گرانول¬های آن به ترتیب برابر باm2/gr (89/628، 275/459 و 183/642) می‌باشند. شدت ارتعاشات طیف‌های FTIR در طول موج‌های nm1200-1700 را می‌توان به حضور پیوندهای گروه (N-H) در ساختار زئولیت نسبت داد. هم‌دماهای جذب خالص و مخلوط گازهای CO2 و N2 روی زئولیت‌های 13X و نمونه‌های عامل‌دار شده آن با آمین نیز، اندازه‌گیری شده است. جذب سطحی اندازه‌گیری شده گازهای نیتروژن و دی‌اکسید کربن روی جاذب‌های ساخته شده و اصلاح شده به روش حجم سنجی انجام گرفته است. نتایج جذب سطحی خالص به وسیله مدل سیپس تطبیق داده شده است. همچنین داده-های تعادلی جذب سطحی سیستم دو جزئی CO2 N2 / بر روی جاذب‌های ساخته شده و اصلاح شده اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری شده با نتایج مدل ترمودینامیکی IAST مقایسه شده است. بر اساس نقطه نظر تئوری پیش-بینی شده که اصلاح سازی زئولیت با آمین می‌تواند گزینش پذیری مخلوط CO2 N2 / را بهبود ببخشد. اما نتایج حاصل از این کار نشان می‌دهد که نمونه‌های اصلاح شده متفاوت .رفتار می‌کنند و گزینش پذیری و ظرفیت جذب آنها برای هر دو گاز وابسته به دما و غلظت می‌باشد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160946
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1277.pdf3.69 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.