جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160937
Title: آنالیز داده‌های تولیدی مخازن گاز‌میعانی
Authors: فروزان صادقی
Keywords: مخزن گاز میعانی، پارامتر‌های مخزن، تحلیل داده تولید، گاز درجا
Issue Date: 1392
Abstract: ارزيابي صحيح عملكرد مخزن نيازمند دانستن پارامترهايي نظير هیدروکربن درجا، فشار متوسط مخزن و ذخيره قابل استحصال مي باشد. تكنيك هاي تحليل داده هاي توليد جزء بهترین روش ها براي تخمين اين پارامترها مي باشند. اين روش ها مي توانند تجربي و يا تحليلي باشند كه معمولاَ در كنار همديگر و به صورت سيستماتيك بر روي داده ها اعمال مي شوند. در تمامي اين روش ها (تجربي، نيمه-تحليلي و تحليلي)، دبي توليدي از هر چاه بايد به عنوان داده ورودي مشخص باشد. با تحليل داده هاي دبي فشار چاه ها، مي توان تخمين قابل قبولي از پارامترهاي مخزن به دست آورد و پيش بيني توليد از چاه ها انجام شود. اين پایان نامه تکنيک هاي موجود تحليل داده هاي توليد را دسته بندي مي کند و قابليت ها و ضعف هاي هر روش را مورد بررسي قرار مي دهد. در ابتدا تحلیل با استفاده از روشهای تجربی انجام گرفته است و با اعمال سناریوهای مختلف، تاثیر عوامل متفاوت بر روی تحلیل داده های تولید با استفاده از روش های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به دلیل عدم استخراج تمامی پارامترهای مخزنی با استفاده از روش های تجربی، از روش های تحلیلی مختص مخازن تک فازی برای تحلیل مخازن گاز میعانی استفاده شده است. به دلیل اینکه این نوع مدل ها دربردارنده ی شرط تک فاز بودن هستند، استفاده از آن ها دارای محدودیت می باشد. به همین دلیل انواع سیال گاز میعانی در سناریوهای متفاوت تولید تحلیل شده و مانند استفاده از روش های تجربی با اعمال سناریوهای مختلف، تاثیر عوامل متفاوت بر روی تحلیل داده های تولید با استفاده از روش های تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های تولید مصنوعی در این مطالعه توسط مدلسازی در نرم E300 و تحلیل داه-های تولید با استفاده از نرم افزار آر.تی.آ انجام شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت-مخزن
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160937
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ757.pdf3.53 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.