آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مطالعه تأثیر واکنش‌های ژئوشیمیایی گاز‌های اسیدی با آب سازند در مخازن کربناته 9

کل بازدیدها طی یک ماه

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Austria 1
Moldova 1
Romania 1
Sweden 1
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Chisinau 1