آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مطالعه تأثیر واکنش‌های ژئوشیمیایی گاز‌های اسیدی با آب سازند در مخازن کربناته 8

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
مطالعه تأثیر واکنش‌های ژئوشیمیایی گاز‌های اسیدی با آب سازند در مخازن کربناته 0 0 0 0 0 3 5

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Austria 1
Moldova 1
Romania 1
Sweden 1
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Chisinau 1