آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مطالعه تأثیر واکنش‌های ژئوشیمیایی گاز‌های اسیدی با آب سازند در مخازن کربناته 1

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019
مطالعه تأثیر واکنش‌های ژئوشیمیایی گاز‌های اسیدی با آب سازند در مخازن کربناته 0 0 0 0 0 0 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها