جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160919
Title: محاسبه درز انقطاع مورد نياز بين ساختمان هاي همجوار تحت اثر مودهاي بالاتر با روش ارتعاشات پيشا
Authors: نازی لطفی‌کراچی
Keywords: نيروي تنه اي ، درز انقطاع ، ارتعاشات پيشا ، مودهاي بالاتر
Issue Date: 1391
Abstract: در هنگام وقوع زلزله، يكي از پديده هايي كه منجر به تخريب دو ساختمان مجاور هم مي شود، تشكيل نيروي تنه اي بر اثر برخورد دو ساختمان همجوار است. بدين منظور راهكارهاي مختلفي در زمينه كاهش نيروي تنه اي ناشي از برخورد دو ساختمان مطرح شده است. يكي از ساده ترين و در عين حال مفيد ترين راهكار ها ايجاد درز انقطاع مناسب است كه امروزه در حيطه آيين نامه هاي مختلف از طريق مجموعه ضوابط خاص ارائه شده است. به منظور تخمين اين فاصله جداساز روش هاي مختلفي همچون روش تاريخچه زماني، روش تفاضل طيفي و روش ارتعاشات پيشا وجود دارد. محققين مختلف با استفاده از يكي از روش هاي ذكر شده براي دو ساختمان مجاور هم به تخمين اين فاصله جداساز پرداخته اند. در اين پايان نامه سعي شده است كه درز انقطاع بين دو ساختمان با در نظر گرفتن اثر مودهاي بالاتر كه غالبا در ساختمان هاي نامنظم حاكم است محاسبه شود. روش مورد استفاده در اين پايان نامه روش ارتعاشات پيشا بوده و تاثير عوامل مختلفي چون زمان تناوب دو ساختمان مجاور هم، تغييرات جرم، تغييرات سختي و اثر مودهاي بالاتر بر درز انقطاع بررسي شده ونتايج حاصل ازتحليل با ضوابط آيين نامه هاي استاندارد 2800 مقايسه شده است. در انتها نتيجه گرفته شد كه اگر سازه نامنظم شود (نامنظمي IBC ايران و 2006 از نوع تغييرات جرم و سختي لحاظ شده است). مودهاي بالاتر تاثير زيادي در آناليز سازه دارند و تاثير قابل توجهي در نتايج خروجي، به گونهاي كه ناديده گرفتن آنها خطاي قابل توجهي در نتايج ايجاد ميكند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160919
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ733.pdf2.9 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.