جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160918
Title: ارائه مدل ترمودینامیکی مناسب برای پیش بینی حلالیت گازهای اسیدی در آبده
Authors: زینب علیزاده
رضا آذین
Keywords: حلالیت، گاز اسیدی، معادله حالت پنگ و رابینسون، ضریب فعالیت NRTL، آب نمک، قاعده ی اختلاط
Issue Date: 1390
Abstract: حلالیت گازهای اسیدی ( H2S , CO2 و CO2) در محلول های آبی در بسیاری از فرایندهای مهندسی از جمله تسخیر و ذخیره سازی گاز اسیدی در آبده و ازدیاد برداشت نفت حائز اهمیت است. در این مطالعه، از معادله حالت PR و مدل ضریب فعالیت NRTL برای توصیف حلالیت گازهای اسیدی CO2 ، H2S و CH4 در محلول های آیی حاوی نمک کلرید سدیم ( ۰ - ۶m) استفاده شده است. اثرات نیروهای برد بلند نیز با استفاده از تئوری دبای هوكل محاسبه شده است. در این مطالعه از یک شیوه ساده و مناسب برای مدلسازی استفاده شده است. این مدل به ازاء هر سیستم دوجزیی ۳ پارامتر قابل تنظیم دارد و برای بهینه سازی از یک روش جستجوی مستقیم به نام الگوریتم نیلدر مید استفاده شده است. در این مطالعه، از پارامترهای به دست آمده برای سیستم های دو جزیی آب-گاز اسیدی، برای پیش بینی حلالیت مخلوطهای متفاوت از H2S ، CO2 و CH4 در آب استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل با داده های آزمایشگاهی مطابقت دارد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160918
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ731.pdf1.43 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.