جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160916
Title: تعالی شخصیت عامل محافظتی در برابر اختلالات روانی
Authors: علی پاکیزه
Keywords: تعالی شخصیت، اختلال روانی
Issue Date: 1392
Abstract: زمینه: در طول سال های اخیر، سازه هایی روان شناختی از قبیل معنویت و خود تعالی موضوع تعداد زیادی از تحقیقات بوده اند. تعالی شخصیت، یکی از جدید ترین سازه ها در روانشناسی شخصیت است که به عنوان سازمانی پویا از باورها، هیجانات و رفتار های سازمان یافته براساس ارزش های دینی، معنوی و اخلاقی تعریف می شود. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تعالی شخصیت و اختلالات روانی بود. روش شناسی؛ ۹۴۰ دانشجو از سه دانشگاه در بوشهر با استفاده از نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند، آزمودنی ها به پرسشنامه های 25-SCL و پرسشنامهی تعالی شخصیت پاکیزه پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون مستقل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند بین همه ابعاد تعالی شخصیت و همهی اختلالات روانی همبستگی منفی وجود دارد. همچنین از بین ابعاد تعالی شخصیت، بعد تجربه های روحانی قوی ترین پیش بینی کننده ی منفی اختلالات روانی بود، رفتار های معنوی قوی ترین پیش بینی کنندهی منفی روان گسسته گرایی؛ بلوغ هیجانی و درک اجتماعی قوی ترین پیش بینی کنندهای منفی جسمانی سازی، حساسیت بین فردی و هراس؛ باور های معنوی قوی ترین پیش بینی کنندهی متقی اضطراب و اندیشه ورزی پارانوئید؛ تجربه های روحانی قوی ترین پیش بینی کننده ی منفی افسردگی و وسواس اجبار بودند. همچنین یافتهها مبین آن بود که بین تعالی شخصیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان، ارتباط مثبت معنی دار وجود دارد اما بین اختلالات روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان، ارتباطی یافت نشد، علاوه بر این، یافته ها نشان داد دانشجویان متأهل در مقایسه با دانشجویان مجرد از تعالی شخصیتی بالاتری برخوردار بودند. همچنین در این پژوهش، دانشجویان مجرد در مقایسه با دانشجویان متأهل نمرهی بالاتری در اختلالات روانی به دست آوردند نتیجه گیری: با توجه به ارتباط قوی بین تعالی شخصیت و سلامت روان، شرکت در کارگاههای آموزشی می تواند به سلامت روان دانشجویان کمک کند
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160916
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ719.pdf2.42 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.