جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160901
Title: شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در شرکت صنایع سیمان دشتستان با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت فازي
Authors: فاطمه محسنی
Keywords: چابکی سازمانی، سیمان، دشتستان، کیفیت فازی
Issue Date: 1392
Abstract: زمینه: سازمان های امروزی با مسائلی همچون تغییرات آنی و غیر قابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطح بالای خدماته انتظار تحویل خدمت یا محصول در کمترین زمان ممکن و غیره روبه رو هستند. بنابراین سازمان ها باید برای بقا و حفظ موقعیت خود با این تغییرات و خواسته ها همگام شده و چایک شوند. از این رو این پژوهش به بررسی چابکی سازمانی در صنعت سیمان که از فراوان ترین صنایع در ایران می باشد، می پردازد هدف: هدف آغازین این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در صنعت سیمان است و سپس به رتبه بندی این عوامل می پردازد روش شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به منظور استخراج عوامل موثر بر چایکی ابتدا با مطالعه ی ادبیات نظری این عوامل بدست آمدند، سپس با استفاده از روش میدانی و استفاده از نظر متخصصین در تیم QFD)، عواملی که به صنعت سیمان مربوط می شدند، انتخاب شده و مدل مفهومی پژوهش با الگو برداری از مدل های قبلی بدست آمد. در نهایت با تکنیک QFD فازی به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد يافته ها: يافته ها حاکی از آن بود که سیستم یکپارچه اطلاعات با امتیاز ۱۴۰ . ۴۳ بیشترین امتیاز را کسب کرده و در درجه ی اول اهمیت قرار گرفته است. سیستم مدیریت یکپارچه با امتیاز ۱۳۳۶۲ در جایگاه دوم اهمیت قرار گرفته است. مدیریت زنجیره تامین با امتیاز ۱۱۵ . ۴۶ رتبه سوم اهمیت را کسب کرده است مدیریت هزینه با امتیاز ۱۰۹ , ۷۱ در جایگاه چهارم قرار گرفته و مدیریت دانش با امتیاز ۱۰۵ . ۳۳ کمترین امتیاز را کسب کرده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است نتیجه گیری: شرکت صنایع سیمان دشتستان برای رسیدن به چابکی ابتدا باید سیستم های اطلاعاتی خود را تقویت کرده تا بتواند ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی خود را بهبود بخشد. سپس برای ارتقا سیستم های مدیریت یکپارچه تلاش کند و به انجام اقداماتی همچون ممیزی های دوره ای به طور مرتب و ارائه ی آموزش های لازم در مورد هر سه سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت بپردازد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی-تولید
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160901
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
881.pdf1.44 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.