جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160895
Title: شبیه سازی تزریق گازهای اسیدی به مخازن آبده شکافدار
Authors: حمیدرضا امیری
Keywords: گازهای اسیدی، شبیه سازی، مخازن آبده شکافدار
Issue Date: 1392
Abstract: مخازن آبده شکافدار مانند دلومیت ها و سنگ آهک می تواند به عنوان گزینه اي مناسب براي ذخیره سازي co2 به منظور دفع آن و حفظ محیط زیست باشد. براي این منظور شبیه سازي تزریق گاز هاي اسیدي در مخازن آبده شکافدار انجام شد ه است . توصیف دقیق خواص ترمودینامیکی و خواص انتقال گاز هاي اسیدي و آب شور در پیش بینی مقدار انحلال پذیري و محتواي آب گاز هاي اسیدي براي به دست آوردن تغییرات چگالی آب سازند در اثر انحلال گاز لازم است. به منظور پیش بینی پدیده همرفت در اثر گرادیان چگالی، زمان شروع جابجایی، نرخ اختلاط همرفتی و حداقل کردن ریس کهاي مربوط در ذخیره گاز اسیدي نیاز به یک مدل ترمودینامیکی صحیح است . در این پایان نامه در ابتدا با استفاده از نرم افزار  ترمودینامیک گاز هاي اسیدي و آب با دقت بالایی مدل سازي شد ه است . سپس شبیه سازي پدیده همرفت در اثر اختلاف چگالی در یک آبده بدون شکاف شبیه سازي شد و اندازه گام زمانی و اندازه شبکه بهینه با در نظر گرفتن محدودیت عدد پکلت و کورانت به منظور جلوگیري از ایجاد خطاي عددي بدست آمد. در ادامه اثر تغیی رات تراوایی و تخلخل سیستم بررسی و افزایش تخلخل به عنوان کاهنده نرخ انحلال و افزایش تراوایی به عنوان عامل موثر در تسریع شروع پدیده همرفت و افزایش نرخ اختلاط تعیین گردیده است، که می توان به عنوان یکی از پارامتر هاي اصلی در انتخاب سایت ذخیر هسازي در نظر گرفته شود. بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که مکان شکاف افقی و فاصله بین شکاف هاي عمودي مؤثرترین عام ل ها روي زمان شروع جابجایی طبیعی می باشند. به علاوه وجود شکاف در مخازن آبده اثر قابل ملاحظ ه اي بر روي فرایند اختلاط دارد و در صورت ایمن بودن پوش سنگ این مخازن می تواند به عنوان گزینه اي مناسب براي انتخاب سایت ذخیره سازي در نظر گرفته شوند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160895
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File SizeFormat 
Amiri Thesis for print_main_.pdf5.87 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.