جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160893
Title: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد تخلیه و بارگیری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر کلید واژه: عملکرد تخلیه، دریانوردی، استان بوشهر، بارگیری
Authors: محمد فخارزاده
Keywords: عملکرد تخلیه، دریانوردی، استان بوشهر، بارگیری
Issue Date: 1392
Abstract: چکیده: زمینه: فلسفه وجودی بنادر، با عملکرد تخلیه و بارگیری کالا معنی پیدا می‌کند و با کیفیت و سرعت در انجان عملیات تخلیه و بارگیری ادامه یافته و به رشد و نمو و بالندگی می‌رسد. بدین معنا که، علاوه بر افزایش مستمر کیفیت، استفاده بهینه از زمان و تلاش برای حذف عوامل مختل کننده و ایذایی در عملکرد بندر، کلید موفقیت می‌باشد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد تخلیه و بارگیری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است.هدف فرعی، تدوین و ارائه پیشنهادهای جهت بهره‌ور کردن عملیات تخلیه و بارگیری و در نتیجه افزایش عملکرد می‌باشد روش‌شناسی: این پژوهش از نطر هدف، کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی است. در واقع در این پژوهش از روش پژوهش توصیفی_پیمایشی استفاده شده است. ابتدا با مرور گسترده ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تخلیه و بارگیری پرداخته شده است. مجموعه ای از این گویه‌ها و متغیرهای جمع‌آوری شده از تحقیقات پیشین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مورد پالایش قرار گرفت.و در نهایت با بهره‌گیری از آزمون فریدمن، عوامل موثر رتبه‌بندی شده‌اند. یافته‌ها: بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده و با انجام تحلیل عامل اکتشافی، مدل عوامل موثر بر عملکرد تخلیه و بارگیری در اداره کل بنادر و دریانوردی استن بوشهر استخراج گردیده و در نتیجه 5 عامل یا متغیر مکنون یعنی کشتی، خن کاری، ترمینال، صاحب کالا و بندر شناسایی گردیدند. در نهایت آزمون فریدمن نشان داد که عامل خن‌کاری با رتبه میانگین 5/3 مهم‌ترین عامل و عامل ترمینال تنها 02/0 دوم و سپس عواملی کشتیف صاحب کالا و بندر به ترتیب مهم‌ترین عوامل شناخته شده می‌باشند. نتیجه‌گیری: با توجه با یافته‌های پژوهش، مدیران، مسئولان و کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برای بهبود عملکرد تخلیه و بارگیری باید بر مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار یعنی عامل خن‌کاری و عامل ترمینال و متغیرهای تشکیل دهنده آن‌ها که در نتایج بدست آمده، اختلاف چندان زیادی ازنظر سطح اهمیت با هم ندارن تاکید کنند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی- تولید در عملیات-
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160893
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T789.pdf5.68 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.