جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160892
Title: شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک (EC) توسط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) با بکارگیری مدل پذیرش فناوری؛ مورد مطالعه: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر
Authors: یونس جعفرپور
Keywords: موانع پذیرش، تجارت الکترونیک، شرکت‌های کوچک و متوسط، مدل پذیرش فناوری.
Issue Date: 1392
Abstract: زمینه: ورود فناوری‌های الکترونیکی به عرصه تجارت و بازرگانی، باعث تغییرات زیادی در محیط کسب‌وکار و نیز رقابت در محیط داخلی و خارجی شده است و باعث توجه زیاد انواع شرکت‌های تجاری به روش‌های تجارت الکترونیکی گشته است؛ تا جایی که توانسته‌اند مزایایی زیادی را از این طریق عاید خود سازند. از طرفی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز به عنوان نوعی از تجارت در محدوده کوچک، نقش مهمی در توسعه و آبادانی اقتصاد ملل دارد. این شرکت‌ها نیز برای بقا در محیط رقابتی و کسب سهم بازار بیشتر در مقابل شرکت‌های بزرگ ناگزیر به بکارگیری فناوری‌های الکترونیکی هستند. اما در این راه با مشکل مواجه هستند. بنابراین لازم است که چالش‌ها و محدودیت‌های این شرکت‌ها در پذیرش تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. هدف: هدف این تحقیق شناسایی مهمترین موانع و چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. روش‏شناسی: در پژوهش حاضر، از ابزار پرسش‌نامه جهت دست‌یابی به داده‌ها مورد نیاز جهت انجام تحلیل‌های آماری استفاده گردید. جامعه آماری را شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر تشکیل می‌دهند. نمونه آماری از میان کارکنان اداری و مدیران این شرکت‌ها انتخاب گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل توان دوم جزئی و نرم‌افزار SMARTPLS استفاده شد. یافته‏ها: بر طبق تحلیل آماری انجام شده جهت آزمون فرضیه‌ها، هر سه نوع مانع در نظر گرفته شده، شامل موانع سازمانی، موانع فنی و موانع محیطی به عنوان عوامل بیرونی، بر دو متغیر شروع‌کننده مدل پذیرش فناوری شامل سودمندی و سهولت ادراک‌شده تأثیر داشته و این روابط پیش‌بینی شده مورد تأیید قرار گرفتند. علاوه بر آن، روابط بیان شده در مدل پذیرش فناوری شامل، تأثیر سودمندی و سهولت ادراک‌شده بر نگرش، تأثیر نگرش بر تمایل و در نهایت، تأثیر تمایل بر استفاده واقعی مورد تأیید قرار گرفتند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،-بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160892
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T770.pdf3.08 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.