جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160891
Title: تعین جایگاه و تهیه نقشه ادراکی مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی
Authors: زینب زمانی
Keywords: گردشگران خارجی، ایران، مکان تاریخی، نقشه ادراکی
Issue Date: 1391
Abstract: چکیده: تقاضای روزافزون گردشگران برای دیدار از جاذبه‌های طبیعی، مکانهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم آورده است. کشور ایران با دارا بودن قابلیت‌های منحصر به فردی مانند جاذبه‌های طظبیعی و تاریخی فراوانف توانایی توسعه گردشگری را به خوبی داراست اما برای دستیابی بیشتر به گردشگری، نیاز به شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های این قابلیت‌ها دارد. هدف این پژوهش شناسایی ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران و تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایرانن از دید گردشگران خارجی است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی جای می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش، گردشگران خارجی می‌باشد. که از یکی از سه مکان تاریخی تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان بازدید نموده‌اند. بر اساس مرور ادبیات نظری، یک پرسشنامه از 23 ویژگی مربوط به مکان‌های تاریخی برای سنجش اهمیت و رضایت هر ویژگی در سه مکان طراحی شد.این پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان گردشگری و زبان انگلیسی تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و نیز همه متغییرها بزرگتر از 7/0 محاسبه گردید. داده‌های گردآوری شده بوسیله نرم افزار spss16 تحلیل و با استفاده از نرم افزار Matlab(R2009a) نقشه ادراکی ترسیم شد. با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، این ویژگی‌ها در هفت عامل اصلی خلاصه شدند. با بکارگیریتحلیل اهمیت-رضایت، نقشه ادراکی سه مکان تهیه شد.نتایج پژوهش نشان ‌می‌دهد که جایگاه این مکان‌ها تقریبا شبیه به هم است. عامل بهداشتی و عامل اطلاعاتی از نقاط ضعف اصلی هر سه مکان، هستند در حالیکه عامل جذابیت مکان تاریخی و عامل دسترسی از نقاط قوت هر سه مکان می‌باشند. همچنین، هر سه مکان در عامل‌های امکانات خوردنی و استراحت، موسیقی دارای ضعف هستند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ابزرگانی-بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160891
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
thesis final zeinab zamani 1391.pdf2.19 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.