جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160890
Title: بررسی راکتور شکافت استوانه‌ای با در نظر گرفتن تغییر طول بعضی از میله‌های سوخت
Authors: سمیرا میرزایی
Keywords: شکافت استوانه‌ای ، تغییر طول، میله‌های سوخت
Issue Date: 1391
Abstract: با پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی هسته‌ای و افزایش نگرانی‌ها درمورد ایمنی راکتورها، بررسی مسئله‌ی کنترل قدرت و جلوگیری از بحران حاصل از تبخیر خنک‌کننده و در پی آن ذوب قلب از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر با استفاده از کد MCNP به شبیه سازی قلب یک راکتور استوانه‌ای نوع VVER-1000 پرداختیم. از کد MCNP برای مدل‌کردن پیکربندی سه بعدی قلب استفاده شده است. با شبیه‌سازی قلب مشتمل بر کلیه میله‌های سوخت، میله‌های جاذب ثابت و متحرک(کنترل)، کانال مرکزی، کانال سنسور، خنک‌کننده (کندکننده) و بازتابنده‌ها، شار شعاعی و محوری نوترون در حالت فعالیت 100% راکتور محاسبه گردید. با در نظر گرفتن تبخیر خنک‌کننده و ذوب بخشی از طول میله‌های سوخت، بحران مورد نظر شبیه‌سازی و شار شعاعی و محوری نوترون در این مرحله نیز محاسبه گردید. با بررسی نمودارهای شار نوترون در دو حالت نرمال و بحران، تأثیر شدید بحران بر شار شعاعی و محوری مشخص شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک-هسته‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160890
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
thesis.pdf2.85 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.