جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160889
Title: : ارائه یک روش ترکیبی از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه و مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی دستگاه‌های خودپرداز
Authors: محمدحسین کبگانی
Keywords: روش ترکیبی، و مدلسازی ریاضی، مکانیابی دستگاه‌های خودپرداز
Issue Date: 1391
Abstract: چکیده: زمینه: با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرها و با توجه به نیازهایی که افراد برای بهره‌مند شدن از خدمات عمومی به ویژه بانک‌ها دارند، و از سوی دیگر با افزایش تقاضای شهروندان و تمایل آنها به استفاده از خودپردازهاف سبب بروز مشکلاتی مانند کمبود و توزیع نادرست این دستگاه‌ها در سطح شهر، شده است. از اینرو پژوهش حاضر در ارتباط با مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز می‌باشد. هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مکان مناسب و همچنین تعیین مکان بهینه دستگاه‌های خودپرداز می‌باشد. روش شناسی: با بررسی پیشینه پژوهش، مدل عوامل اثر گذار به مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز شناسایی گردید و سپس با روش تحلیل عاملی تاییدی، پذیرفته شد. در مرحله بعد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی معیارهای مدل وزن‌دهی گردید. نهایتا با بکارگیری فن تخصیص خطی با رویکرد چند هدفه مکان مناسب برای نصب این دستگاه‌ها تعیین شد. یافته‌ها: در این پژوهش 46 عامل اثرگذار به مکان یابی دستگاه‌های خودپرداز به شش گروه عوامل جمعیتی، عوامل اقتصادی-اجتماعی، عوامل رقابتی- تجاری، عوامل مطلوبیت عمومی(زیرساخت و مجاورت)، عوامل سرمایه گذاری و عوامل سیاسی- قانونی دسته بندی شد.همچنین بر اساس وزن‌های بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل جمعیتی با وزنی معادل 94/50 به عنوان مهمترین عامل و عوامل سرمایه گذاری با وزنی ممعادل 84/2 به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناسایی گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که هرکدام از عوامل شش گانه تعیین شده، می‌تواند اثرات متفاوتی بر روی تصمیمیات داشته باشد. از اینرو به منظور اثر بخشی بیشتر، مدیران بانک ملت باید متناسب با هر عامل، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160889
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T653.pdf5.04 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.