جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160888
Title: ارائه مدلی برای سنجش میزان پذیرش سازمانها در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر
Authors: حسن عبدالهی‌شیرازی
Keywords: پذیرش سازمان‌ها، مدیریت کیفیت، مدل
Issue Date: 1391
Abstract: زمینه: امروزه سازمانها و موسسه ها با توجه به شرایط رقابتی فشرده و پیچیده بازار و نگرش های جدید ازجمله مشتری گرایی ناگزیرند که به سمت سیستم ها و ابزارهای نوین مدیریت در جهت کسب برتری رقابتی و حتی ماندن در بازار حرکت نماید که مدیریت کیفیفت فراگیر به عنوان یکی از راهبردهای توسعه از جمله این ابزارها می‌باشد. با این وجود در 70/0 موارد پیاده سازی و استقرار مدیریت کیفیت فراگیر با شکست مواجه شده است که ریشه این شکست ها در میزان پذیرش یا بلوغ سازمان‌ها در پیاده سازی این نگرش مدیریتی است، لذا نیاز است تا سازمان‌های مجری مدیریت کیفیت فراگیر به این آگاهی دست یابند که در چه جایگاهی از پذیرش بلوغ سازمانی در اجرای این سیستم‌ها هستند. هدف: نخستین هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای سنجش میزان پذیرش بلوغ سازمان‌ها در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر است و هدف بعدی اجرای مدل در سازمان‌های منتخب به منظور تعیین سطح پذیرش بلوغ آن سازمان‌هاست.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160888
ISSN: T652
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پایان نامه حسن عبد الهی.pdf3.87 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.