جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160887
Title: تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شركتهای دانشبنیان در – پارک علم و- فناوری خلیج فارس )شهر بوشهر(
Authors: پروانه بهرامی
Keywords: سرمایه فکری، عملکرد سازمانی شركتهای دانشبنیان، بوشهر
Issue Date: 1391
Abstract: اهدف: در محیط دانشبنیان امروزی، سرمایههای فکری ارزش و اهمیت بیشتری برای سازمانها و بنگاهها نسبت بهسرمایه های فیزیکی دارند. به تعبیری سرمایههای فکری، به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیکترین سرمایه های سازمانهای عصر حاضر بهویژه برای مراکز تحقیقاتی و سازمانهای دانشبنیان مطرح میباشند. سازمانهای دانشبنیان،جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظاممند سرمایه های فکری خود میباشند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری شهر بوشهر میباشد. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده، برای نیل به این هدف، در جهت سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه های که برخی ازپرسش های آن توسط پژوهشگر تهیه گردیده و برخی از آن ها از ادبیات پژوهش استخراج شده، استفاده شد است. برای سنجش متغیر عملکرد، از مدل تعالی سازمانی EFQM استفاده شده است. این مدل عملکرد سازمان را در دو حوزه توانمندسازها و نتایج مورد بررسی قرار میدهد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و نرم افزار SMART PLS انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: پژوهش حاضر با تبیین و شناسایی سرمایههای فکری و سنجش تأثیر آنها بر عملکرد شرکتی،به ارائه چارچوبی نظام یافته منجر شده است. با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش و تأثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان، میتوان بیان کرد، تقویت سرمایههای فکری موجبات بهبود عملکرد شرکتهای دانشبنیان فعال در پارک علم و فناوری شهر بوشهر را فراهم میکند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریرت بازرگانی-مدیریت تحول
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160887
ISSN: T650
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T650.pdf3.15 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.