جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160886
Title: طراحی مدلی برای اندازه‌گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی: بررسی نقش هوشمندی برون و درون سازمانی
Authors: شهربانو یدالهی
Keywords: اندازه‌گیری، نقش هوشمندی ، درون سازمانی، اندازه‌گیری
Issue Date: 1391
Abstract: تغییرات مستمر در محیط کسب کار در سال‌های اخیر، سازمان‌ها را ملزم به نظارت بر محیط درون و بیرون خود و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تغییرات نموده است تا از این طریق بتوانند واکنش به موقع به فرصت‌ها و تهدیدها از خود نشان دهند. در همین راستا، سیستم‌های هوشمندی استراتژیک به عنوان ابزاری نوین، مدیران سازمان‌ها را در دستیابی به این مهم یاری می‌رسانند. هوشمندی استراتژیک، اطلاعات مورد نیاز هر بخش سازمان را متناسب با اتخاذ تصمیمات مرتبط با فعالیت‌های همان بخش فراهم می‌کند تا سازمان بتواند عملکرد بهینه‌ای در بازارهای مختلف داشته باشد. این پژوهش با طرح این پرسش کلی آغاز شده است که آیا می‌توان ابزاری تدارک نمود که میزان هوشمندی استراتژیک سازمان‌ها را اندازه‌گیری نمود؟ بدین منظور با مرور پژوهش‌های پیشین مرتبط با مفاهیم هوشمندی و ترکیب و تفکیک نظریات موجود، مدل مفهومی هوشمندی استراتژیک سازمانی طراحی شد. داده‌های مورد نیاز پژوهش با قرار دادن پرسشنامه‌ای در اختیار سازمان‌های استفاده کننده از سیستم‌های هوشمندی کسب و کار، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار این مدل نیز با استفاده از روش‌های روایی واگرا و روایی همگرا سنجیده و از طریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amosو SPSS مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده معتبر می‌باشد و روابط جزیی درون آن نیز تایید شده است. همچنین، با پذیرش تمامی فرضیه‌های پژوهش می‌توان بیان نمود که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه‌گیری می‌شود. به علاوه، هوشمندی درون سازمانی از طریق هوشمندی منابع سازمانی (هوشمندی منابع مالی، هوشمندی منابع فیزیکی، هوشمندی منابع انسانی)، هوشمندی اطلاعاتی و هوشمندی فرایندهای سازمانی قابل اندازه‌گیری است. همچنین، هوشمندی بازار (هوشمندی توزیع‌کنندگان، هوشمندی تأمین‌کنندگان، هوشمندی مشتریان و هوشمندی رقبا) و هوشمندی کلان محیطی (هوشمندی تکنولوژیکی، هوشمندی اقتصادی، هوشمندی اجتماعی-فرهنگی، هوشمندی سیاسی- قانونی و هوشمندی زیست محیطی)، هوشمندی برون سازمانی را تشکیل می‌دهند. به عبارتی، می‌توان بیان نمود که هوشمندی استراتژیک از ترکیب 9 نوع هوشمندی دیگر اندازه‌گیری می‌شود. همچنین، یافته‌ی دیگر این پژوهش آن است که متوسط بودن میزان سطح هوشمندی استراتژیک در سازمان‌های ایرانی، لزوم درک بهتر و پیاده‌سازی بهینه این نوع سیستم‌ها را بیان می‌کند. به خصوص سازمان‌های ایرانی باید در زمینه هوشمندی زیست محیطی و هوشمندی تکنولوژیکی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نمایند تا به موفقیت و مزیت رقابتی در بازار دست یابند. شایان ذکر است که این سازمان‌ها در زمینه هوشمندی منابع مالی و هوشمندی منابع فیزیکی و هوشمندی سیاسی_قانونی، بهتر از سایر انواع هوشمندی‌ها عمل کرده‌اند و وضعیت به نسبت مناسبی را دارا می‌باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160886
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T634.pdf3.22 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.