جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160885
Title: شبیه‌سازی دینامیک اتلافی چندذره‌ای سدیم سیال
Authors: مریم آتش‌افروز
Keywords: شبیه‌‌سازی، دینامیک اتلافی، چندذره‌‌ای،سدیم سیال
Issue Date: 1394
Abstract: در این کار طبیعت وابسته به چگالی پتانسیل بین مولکولی سدیم از روش DPD چندذره-ای مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای پتانسیل چندذره‌ای (که در آن بخش‌های جاذبه و دافعه وابسته به چگالی موضعی هستند) از طریق تطبیق توابع توزیع شعاعی محاسباتی با مقادیر تجربی تنظیم شده‌اند. سپس از این پتانسیل برای محاسبه‌ی چگالی مایع و بخار در حال تعادل در محدوده‌ی وسیعی از دما و فشار (از نزدیکی دمای انجماد تا نزدیکی نقطه‌ی بحرانی) مورد استفاده قرار گرفته و نتایج با تجربه مقایسه شده‌اند. هم‌چنین ضریب نفوذ سدیم مایع نیز محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است. چگالی‌های محاسباتی در توافق بسیار نزدیکی با مقادیر تجربی هستند ولی ضریب نفوذ انحراف قابل توجهی از مقادیر تجربی نشان می‌دهد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشددر رشته شیمی-فیزیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160885
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1109.pdf2.03 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.