صفحه اصلی مجموعه  Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394تحليل سبك شناسانه ي داستان هاي كوتاه علي صالحي ( با محوريت دفاع مقدس )لیلا رضایی; منيژه پورنعمت‌رودسري; فرخنده مظفری
1394بررسی صعود هنری و فنی در اشعار حماسی نو شاملو از کودتای 28 مرداد 32 تا بهمن 57منیژه پورنعمت‌رودسری; سیدناصر جابری‌اردکانی; عبدالله زارعی
1393بررسی کارکرد اجتماعی زنان در ادبیات داستانی پایداری استان بوشهر (با تکیه بر آثار حبیب احمدزاده، منیرو روانیپور، نصرالله احمدی، ایرج صغیری)زهره ملاکی; منیژه پورنعمت‌رودسری; هاجر احمدی
1394بررسـی بـلاغـی اشعـار علـی معلـمسیّـد ناصر جابری اردکانی; زهــره ملّاکی; عبدالخالق صادقی زاده کازرونی
1394بررسی نگرش انتقادی شاعران عصر بیداری به مشروطیتسیدناصر جابری‌اردکانی; زهره ملاکی; سیدعبدالله مزارعی
1394بررسی اشعارمقاومتی تیمور ترنج بر مبنای نقدنومنیژه پورنعمت‌رودسری; لیلا رضایی; فاطمه ترکی
1392بررسی شخصیت‌پردازی در رمان نوجوان دفاع مقدس( در رمان‌های هستی، باغ کیانوش و عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی)منیژه پورنعمت‌رودسری; لیلا رضایی; صدیقه مزارعی‌زاده
1394بررسی بلاغی اشعار علی معلمسیدناصر جابری‌اردکانی; زهره ملاکی; عبدالخالق صادقی‌زاده‌کازرونی