صفحه اصلی مجموعه  Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397تحلیل پاسخ دیىامیکی تیر اَی ساوذيیچی مىحىی با ريی اٍَی تق یًت شذ با واو لً لً اَی کربه ي سَت متخلخل تحت بار ضرب ایپرویز ملک‌زاده; محمدرضا گلبهارحقیقی; فرهاد سراج‌زاده
پ1858.pdf.jpg1397ساخت ¬کامپوزیت‌های سطحی پایه آلومینیومی با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن‌هاحسین اسکندری; محمدرضا گلبهارحقیقی; مهدی نظری
1393تخمین شکل مرز در ماده هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس در مسائل دو بعدیمحمدرضا گلبهارحقیقی; پرویز ملک‌زاده; عباس بازرگانی
1391تحليل ارتعاشات نانولوله‌هاي کربني حاوي سيال احاطه شده توسط محيط ويسکوالاستيک با استفاده از تئوري غير موضعي تنشسعيدرضا محب‌پور; پرويز ملک‌زاده; مسعود رفيعی
1393بهینه سازی فرکانس طبیعی یک سازه فضایی با استفاده از انتخاب نوع جنس و استقرار جرم های متمرکز و گسترده الحاقی برای شرایط تکیه گاهی متفاوت به روش الگوریتم ژنتیکسعیدرضا محب‌پور; محمدرضا گلبهارحقیقی; میثم دشتیان
1394تخمین شار حرارتی و فشار مکانیکی درون پوسته‌های کروی هدفمند مدرجمحمدرضا گل‌بهارحقیقی; پرویز ملک‌زاده; محمدجواد خدایاری
1392بررسی میزان دقت و قابلیت اعمال روشهاي مکانیک محیطهاي پیوسته توسعه داده شده در پیشبینی رفتار مکانیکی نانوصفحاتسیداحسان حبیبی; پرويز ملک‌زاده; سعيدرضا محب‌پور; شیوا آبسالان
1392تحلیل دینامیکی ورق‌ها و تیر‌های مرکب هدفمند مدرج تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی تحت اثر بار ضربه‌ایسعیدرضا محب‌پور; پرويز ملک‌زاده; مجتبی ده‌بزرگی
1392ساخت نانو کامپوزیت¬های سطحی هیبریدی پایه آلومینیومی با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشیحسین اسکندری; سعيدرضا محب‌پور; رضا طاهری
1392تحلیل ارتعاشات آزاد و بهینه سازی چیدمان لایه‌های ورق‌های چهار ضلعی مرکب تقویت شده به وسیله‌ی نانو لوله‌های کربنیپرویز ملک‌زاده; محمدرضا گلبهارحقیقی; علیرضا زارعی
1396تحليل تغییر شکل بزرگ ورق‌های مرکب تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به صورت هدفمند مدرج با مرزهای مقید کشسان تحت بار ضربه‌ایمحمدرضا گل‌بهار‌حقیقی; پرویز ملک‌زاده; امین کشاورز; اسما دهقانیان‌فرد
1396تخمین آسیب و عمر خستگی فلزات تحت بارگذاری تک‌محوری تصادفی با استفاده از روش‌های کرنش-پایه در صفحه بحرانیمحمدرضا گل‌بهارحقیقی; غلامرضا احمدزاده‌ریشهری; اسما لقمان‌زاده
1396تحلیل ارتعاشات نانولوله‌های منحنی شکل تحت یک بار متحرکسعیدرضا محب‌پور; پرویز ملک‌زاده; سجاد ریاضی
1396بررسی چند مقیاسی رفتار مکانیکی استخوانسید‌احسان حبیبی; پرویز ملک‌زاده; سعیدرضا محب‌پور; فرناز بانشی
1396ساخت و بررسی خواص سرامیک های متخلخل ساخته شده به روش تثبیت نشاسته ایحسین اسکندری; محسن عباسی; داود شریف زاده
1395شبیه سازی چند مقیاسی مواد مرکب نانوساختار تقویت شده پایه پلیمریسید احسان حبیبی; پرویز ملک‌زاده; روح‌اله فاتحی; احمدرضا معشوری
1396مدل سازی غیر خطی و تحلیل میکروتیرهای ویسکوالاستیک برانگیخته شده الکتریکی بر اساس تئوری گرادیان کرنش اصلاح شدهپرویز ملک‌زاده; محمدرضا گلبهار‌حقیقی; محمد احمدزاده
1396ارزیابی عمر خستگی مواد تحت بارگذاری تکمحوری تصادفی با استفاده از روشهای تنشپایه در صفحهی بحرانیمحمدرضا گل‌بهار‌حقیقی; غلامرضا احمدزاده‌ریشهری; فریبا کازرونی
پ1549.pdf.jpg1394تخمین بار مکانیکی و حرارتی متحرک در پوسته های متقارن هدفمند مدرجپرویز ملک‌زاده; محمدرضا گلبهار‌حقیقی; محمد دهقانی
1396تحلیل ارتعاشات آزاد میکروپانل‌های استوانه‌ای هدفمند مدرجپرویز ملک زاده; حمدرضا گلبهار‌حقیقی; فریبا هوائی