صفحه اصلی مجموعه  Civil Engineering مهندسی عمران

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1522.pdf.jpg1395بررسی اثر انحنای گوشه‌های ستون‌های دورپیچ شده با FRP با مقطع مربع شکل در رفتار تنش-کرنش فشاریایوب دهقانی; سیدحامد معراجی; پرویز شعبانی
پ1523.pdf.jpg1395ظرفیت باربری نهایی شالوده های سطحی روی خاک های لایه ای با روش خطوط تغییر طول صفرامین کشاورز; ارسلان قهرمانی; علی رجایی
1395مطالعه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر و سرعت سه بعدی جریان پیرامون سری پایه های پل همگرا عمودی و - واگرا عمودی و در جهت جریان مستقر در قوس 081 درجه - تندمحمد واقفی; امین محمودی; شقایق بن محمد خواجه
1396تحلیل پاسخ روسازي لایهاي انعطافپذیر با رفتار ویسکوالاستیک به روش دیفرانسیل کوادرچرمحمود ملکوتی علون‌آبادي; پرویز ملک‌زاده; سینا رامش‌خواه
1394مطالعه آزمایشگاهی تعیین الگوی جریان و آبشستگی پیرامون پایه پل سری عمودی مستقر در قوس 180 درجه تندسیدشاکر هاشمی; محمد واقفی; محمد جواد طبیب نژاد مطلق
1394بررسی اثر توپوگرافی بر تحلیل پاسخ زمینامین کشاورز; محمدرضا ماهینی; امین جمالی‌نژاد
1394مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژل میکروسیلیس بر مقاومت بتن الیافی با استفاده از مصالح موجود در استان بوشهرمحمد واقفی; محمدرضا ماهینی; فریبا غریب‌زاده
1394مطالعهی آزمایشگاهی بهسازی خاکهای رمبنده با استفاده از نانورسعبدالرضا فاضلی; علی جوهری; فرشاد داودی
1393حل معادله برگر دوبعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر افزایشی در تعیین سرعت تهنشینی رسوبعلیرضا فیوض; محمد واقفی; سام بویری
1393بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاریعلیرضا فیوض; محمد واقفی; نصرالله باستین
1393بررسی اثر انفجار بر سازه‌های فضاکار چلیک تک لایهعلیرضا فیوض; محمد واقفی; ساشا عظیمی
1394تحليل ارتعاش آزاد پانل‌های مخروطی مرکب تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به صورت هدفمند مدرج واقع در محیط حرارتیعلیرضا فیوض; پرویز ملک‌زاده; نجمه جویبار
1392بررسی رفتار سیستم مهار بازویی در سازه¬های بلند تحت بار جانبیمحمد واقفی; علیرضا فیوض; فرزانه یزدان شناس
1395مقایسه عمر خستگی روسازی های آسفالتی تحت بارگذاری محورهای چندگانه با استفاده از روش اجزای محدودمحمود ملکوتی علون آبادی; امین کشاورز; علی تنگ ارمی
1394عملکرد لرزهای اتصال گیردار تیر مورّب دوطرفه به ستون تحت زوایای مختلف و اثر بارمحوریعلیرضا فیوض; محمدرضا ماهینی; علی احمدی
1394ارزیابی ویژگی‌های عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی با اتصالات کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی (ECC)ایوب دهقانی; محمدرضا ماهینی; علیرضا مظفری
1391مطالعه عددی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس ۹۰ درجه با استفاده از نرم افزار SSIIMمحمد واقفی; سیدشاکر هاشمی; ولی اله محسنی مهر
1392بررسی رفتار سیستم مهار بازویی در سازه‌های بلند تحت بار جانبیعلیرضا فیوض; محمد واقفی; فرزانه یزدان‌شناس
1395مقایسه عمر خستگی روسازی‌های آسفالتی تحت بارگذاری محورهای چندگانه با استفاده از روش اجرای محدودمحمد ملکوتی‌علون‌آبادی; امین کشاورز; علی تنگ‌ارمی
1394( اثرات راه پله بر عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح (رویکرد ساده شده خطیمحمدرضا ماهینی; ایوب دهقانی; امیر غفاری