صفحه اصلی مجموعه  Marine Engineering مهندسی دریا

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394تحلیل هیدرودینامیکی سکوی اسپارسعید کاظمی; احمدرضا کهنسال; فاطمه ذوالفقار‌نسب
1394تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه‌شناور(مطالعه موردی سکوی امیرکبیرحسن آیین; سعیدجامعی; حسین پروره
1393شبیه سازی عددی جریان اطراف پروانه مغروقاحمدرضا کهنسال; سعید کاظمی; مهرداد شریفی
1396توسعه مدل ریاضی برای پیش بینی حرکات بدنه‌های پله‌دار در آب آرام و موجساسان توکلی; عباس دشتی‌منش; رسول نیازمند‌بیلندی
1396شبیه سازی عددی مبدل انرژی دریایی بر مبنای ارتعاشات ناشی از گردابه‌هاحسن آبین; عباس دشتی‌منش; روزبه زارعی
1393بررسی وضعیت جریان ها، امواج و الگوی انتقال رسوب در دهانه ورودی بندر عسلویه به کمک مدل عددیسعید کاظمی; احمدرضا کهنسال; علی زینبی
1395مدل‌سازی عددی بدنه‌های پروازی پله دار با زاویه هیل غیر صفر در آب آراماحمد‌رضا کهنسال; عباس دشتی‌منش; رضا خسروانی
1395پیش‌بینی کارایی شناورهای پروازی پله‌دار با استفاده از روش‌های حجم محدود- حجم سیالعباس دشتی‌منش; احمدرضا کهنسال; آرمان اسفندیاری
1395بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش انسانیحسن آبین; سعید جامعی; پیمان عبدی