صفحه اصلی مجموعه  Marine Engineering مهندسی دریا

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1395بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش انسانیحسن آبین; سعید جامعی; پیمان عبدی

مرور