صفحه اصلی مجموعه  Marine Biotechnology زیست‌فناوری دریا

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394جداسازی و شناسایی مولکولی میکروارگانیسم‌های همزیست با اسفنج با پتانسیل تجزیه زیستی ترکیبات نفت خام در خلیج فارسماندانا زارعی; علی محمد صنعتی; خانمناز عبادی