صفحه اصلی مجموعه  Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1394شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر قابلیتهای پایانههای مرزی استان آذربایجان غربی در ترانزیت کالا به/از بنادر دریای مدیترانه (مطالعه موردی: پایانه مرزی تمرچین)پرویز باورصاد; بهروز امرائی; سیده‌شکری سیدامینی
1394اندازه گیری و رتبه بندی کیفیت خدمات بندری با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: بندر بوشهر)پرویز باورصاد‌احمدی; بهروز امرائی; فاطمه سلیمانی
1393بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجاییبهروز امرائی; پرویز باورصاداحمدی; علی باوقارزعیمی
1393نقش صنایع دریایی و خدمات بندری چابهار در اقتصاد استان سیستان و بلوچستان ایران با استفاده از مدل داده- ستاندهبهروز امرائی; پرویز باورصاداحمدی; مهدی ویسی‌زاده
1394(بررسی اثر خصوصی‌سازی بندر بر عملکرد بنادر ایران (مورد مطالعه: بندر بوشهرپرویز باورصاد; بهروز امرائی; صادق جمشیدی