صفحه اصلی مجموعه  Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397سنجش روابط بین عوامل موثر بر کیفیت خدمات بندری به شرکت‌های کشتیرانی در بندر بوشهر با استفاده از تکنیکDEMATEL فازیغلامرضا جمالی; یحیی یحیایی; محمدرضا سلیم‌پور
1393ارزیابی بنادر بر اساس فاکتورهای رقابت بین بندری: مورد مطالعه ترمینال - های کانتینری بنادر شهید رجایی و جبل علىپرویز باورصاداحمدی; مریم کرمی
1393بررسی عوامل تاثیر گذار در افزایش رسوب کالا در بندر امام خمینی (ره) و تعیین میزان اهمیت آن ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیپرویز باورصاد; بهروز امرائی; آرش خدابخش‌رضایی
1395بررسی فرصت‌ها و موانع تجارت محصولات فاسدشدنی ایران: موردکاوی بندر بوشهرمانی آرمان; پرویز باورصاد; بیتا تنگستانی
1395امکان‌‍‌سنجی پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه‌ای بندر کانتینری بوشهرپرویز باورصاد; مانی آرمان; سجّاد زیّانی‌سیرت
1395بررسی فرصت‌ها و موانع تجارت محصولات فاسدشدنی ایران: موردکاوی بندر بوشهرپرویز باورصاد; مانی آرمان; بیتا تنگستانی
1394شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر قابلیتهای پایانههای مرزی استان آذربایجان غربی در ترانزیت کالا به/از بنادر دریای مدیترانه (مطالعه موردی: پایانه مرزی تمرچین)پرویز باورصاد; بهروز امرائی; سیده‌شکری سیدامینی
1394اندازه گیری و رتبه بندی کیفیت خدمات بندری با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: بندر بوشهر)پرویز باورصاد‌احمدی; بهروز امرائی; فاطمه سلیمانی
1393بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجاییبهروز امرائی; پرویز باورصاد; علی باوقارزعیمی
1393نقش صنایع دریایی و خدمات بندری چابهار در اقتصاد استان سیستان و بلوچستان ایران با استفاده از مدل داده- ستاندهبهروز امرائی; پرویز باورصاد; مهدی ویسی‌زاده
1394(بررسی اثر خصوصی‌سازی بندر بر عملکرد بنادر ایران (مورد مطالعه: بندر بوشهرپرویز باورصاد; بهروز امرائی; صادق جمشیدی