صفحه اصلی مجموعه  Business Management مدیریت بازرگانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2064.pdf.jpg1397بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با میانجی‌گری مادی‌گرایی و تعدیل گری سطح آگاهی مصرف‌کننده، اعتمادبه‌نفس و تمایل به مد در بین خریداران جوانفخریه حمیدیان پور; مجید اسماعیل پور; زهرا حیدری
پ2053.pdf.jpg1398گردشگری الکترونیکی: شناسایی ویژگی‌ها و طراحی یک نرم‌افزار هوشمند جهت توسعه گردشگری بوشهرمنیژه بحرینی‌‌‌زاد; مجید اسماعیل‌پور; سینا حسینی‌پور
پ2048.pdf.jpg1397تأثیر تجربه برند بر ارتباط برند- مصرف‌کننده با نقش میانجی شخصیت برند و نگرش به برند در کاربران شبکه‌های اجتماعیمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; زهرا محمدی‌خلاری
پ2037.pdf.jpg1398طنین برند (هم نوایی) در دانشگاه خلیج فارس: تبیین نقش ارزش ویژه برندسیدیعقوب حسینی; مانی آرمان; نسترن ملاکی
پ2035.pdf.jpg1397شناخت نقش رویدادها در شکل‌گیری انگاره مقصد گردشگری بوشهرمنیژه بحرینی‌زاد; مجید اسماعیل‌پور; زینب مهرورز
پ2028.pdf.jpg1397بررسی تاثير ابعاد تاييدکننده مشهور بر قصد خريد مصرف کننده با ميانجیگري نگرش به تبليغ و نگرش به برندمجید اسماعیل‌پور; منیژه بحرینی‌زاد; فاطمه زاهدی
پ2027.pdf.jpg1397بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجیگری مولفه های آگاهی، شهرت و اعتماد به برندمجید اسماعیل‌پور; منیژه بحرینی‌زاد; نسیم کریم‌زاده
پ2026.pdf.jpg1397سنجش ابعاد بازار محوری در سازمان های دولتی و نقش آن در عملکرد سازمانیمانی آرمان; علی فتحی‌زاده
پ2009.pdf.jpg1397تاثیر بازارمحوری، یادگیری سازمانی و انطباق آمیخته بازاریابی بر عملکرد بازار، با تاکید بر نقش میانجی نوآوری برندعبدالمجید مصلح; یعقوب حسینی; فاطمه محمدی‌تکله
پ1994.pdf.jpg1397تبیین نقش بازاریابی رسانه اجتماعی(از دیدگاه مشتریان) در قصد خرید با تاکید بر جامعه برند و کیفیت رابطه برند-مصرف کنندهسیدیعقوب حسینی; مانی آرمان; اطهره عباسی
پ1944.pdf.jpg1396تأثیر فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین (با لحاظ تعدیل گر نیاز به شناخت و درگیری ذهنی مصرف‌کننده)سیدعباس موسوی; سیدیعقوب حسینی; فرشته بازیارحقیقی
پ1904.pdf.jpg1397بخش‌بندی گردشگران بر اساس مفهوم تجربه مشتری و تأثیر آن بر ریسک ادراک‌شده و رضایت گردشگرانمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; نسرین رنگین‌کمان
پ1885.pdf.jpg1396طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین بدگویی از برندمانی آرمان; سیدیعقوب حسینی; سلیمه افراخته
پ1864.pdf.jpg1396سنجش تأثیر زیباشناختی بسته‏ بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید: نقش تعدیلگر نوگرایی مصرف‏ کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف‏ کنندهمنیژه بحرینی‌زاد; مجید اسماعیل‌پور; عصمت احمدی
پ1860.pdf.jpg1397بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجددسیدعباس موسوی; مجید اسماعیل‌پور; سیده‌هاجر حسینی
پ1849.pdf.jpg1396بررسی تاثیر مولفه های برندسازی داخلی بر وفاداری به برند کارفرما از طریق نقش متغیرهای میانجی تعهد به برند، اعتماد به برند و رضایت شغلی ( مورد مطالعه: بانک صادرات استان بوشهر)مجید اسماعیل‌پور; ملیحه کرایی
پ1084.pdf.jpg1394بررسی تاثیر استفاده از تایید کنندگان مشهور در تبلیغات تلویزیونی بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغمجید اسماعیل‌پور; کوروش زارعی
پ1085.pdf.jpg1394بررسی فرهنگ سازمانی در بانک مهر اقتصاد براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان بوشهر)حمید‌ شاهبندرزاده; مانی آرمان; هادی مقصودی
پ1127.PDF.jpg1394بررسی تأثیر مدل کسب و کار باز بر نوآوری استراتژیک و کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهرعبدالمجید مصلح; مانی آرمان; مریم دهقانی
پ1128.pdf.jpg1394بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر ایجاد چابکی سازمانی (بانک‌های شهر بوشهر)فخریه حمیدیان‌پور; مجید اسماعیل‌پور; حبیبه فیروزی