صفحه اصلی مجموعه  Statistics آمار

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1392برآورد پارامترها در توزیع نمایی دئ متغیره مورگنشترن با استفاده از متغییرهای همراه از آماره‌های ترتیبیسعید طهماسبی; محمود افشاری; موسی ایمانی‌اصل
1394کاربرد موجک‌ها در تحلیل سری‌های زمانی ـ مالیمحمود افشاری; عبدالعلی حیدریه
1391برآورد ناپارامتری ریشه‌ی دوم چگالی و برآورد تابع خطر براي داده‌هاي از راست سانسور شده به روش موجکیمحمود افشاری; فرشته منصوری پور
1392کنترل کیفیت آماری براساس نمونه گیری مجموعه ی رتبه بندی شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; فرخنده رئیسی‌فرادنبه‌
1392برآورد موجکی غیر خطی استانه‌ای تابع رگرسیون ناپارامتری و توزیع مجانبی ضرایب موجکیمحمود افشاری; فضل‌اله لک; پریسا فرهادی‌کله‌کانی
1392اندازه‌های اصلاع برای خانواده گامای تعمیم یافتهسعید طهماسی; فضل‌الله لک; سمیه علی‌آبادی
1393بوت‌استرپ آزمون نقطه تغییر دنباله‌ای برای مدل رگرسیون خطیمحمداسماعیل دهقان‌منفرد; فضل‌الله لک; سودآبه یزدان‌پناه
1393برآورد بیزی پارامترهای توزیع گوسین مدلARFIMA براساس موجک‌هامحمود افشاری; فضل‌الله لک; شبنم شادمان
1392روش بیزی برای نقاط تغییر چندپانهمحمد‌اسماعیل دهقان‌منفرد; فضل‌اله لک; محمود افشاری; اکرم سلیمی
1392توزیع‌های بتا تولید شده‌ی تعمیم‌یافتهسعید طهماسبی; محمد کوه‌گرد
1394خاصیت‌های اطلاع از نمونه‌های مجموعه رتبه‌بندی شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; زهرا محمدشاه