صفحه اصلی مجموعه  Statistics آمار

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1881.pdf.jpg1397معیارهای‌ طلاع در نظریه‌ی قابلیت اعتماد براساس نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دارسعید‌ طهماسبی; محمود‌ افشاری; مریم‌ اسکندرزاده
1393برآورد پارامترها در توزیع لجستیک دومتغیره مورگنشترنسعیدطهماسبی; محمود افشاری; محمد مهدی‌وردیانی
1393بررسی ترتیب‌های وابسته در تابع میانگین باقیمانده طول عمر و ویژگی‌های آنسعید طهماسبی; محمود افشار; مژگان منفرد
1393کلاس ترکیبی از توزیع‌های سری‌های توانی وایبل تعمیم یافتهسعید طهماسی; محمود افشاری; ایمان موافق‌دهدشتی
1392روشهای محاسباتی بیزی برای استنباط در مدل‌های نقطه تغییر چندگانهمحمداسماعیل دهقان‌منفرد; غلامرضا کارگر
1394انتخاب سبد سرمایه با رویکرد بیزیفضل‌الله لک; محمود افشاری; عاطفه بهروزی
1394خانواده سه پارامتری جدید از توزیع هاسعید طهماسبی; محمود افشاری; شهلا جولایی
1393روش های انتخاب متغیر بیزی در رگرسیون خطیمحمداسماعیل دهقان‌منفرد; محمود افشاری; سيده‌خيرالنساء موسوی
1393مدل رژیم تبدلی برای سری های زمانی غیر خطی مالیفضل‌اله لک; هادی داوران
1393برآورد تابع رگرسیونی در نقطه مشخص تغییر کننده با استفاده از موجکهای کرانه‌ایعاطفه علی‌پور; محمود افشاری
1392استفاده از واکنش های چند جزئی بر پایه ی شیمی سبز برای سنتز ترکیبات هتروسیکل نظیر مشتقات 1,5- دی آریل– 3-(آریل آمینو)-H1-پیرول-(H5)2-اون، 3-هیدروکسی اکسیندول، 2-آمینو-3- سیانوپیریدین، 3-متیل کینوکسالین-(H1)2-اون، 3,6- دی متیل-H2-بنزو[b] ]1,4[اکسازین-2-اون و اتیل4-(آریل آمینو)-1-آریل-5,2-دی هیدرو-2-متیل-5-اکسو-H1-پیرول-2-کربوکسیلاتخدابخش نیکنام; محمدرضا محمدی‌زاده; ساناز موجی‌خلیفه
1396نایج ویژگی‌های آنتروپی باقیمانده‌ی تجمعی تعمیم‌یافته در قابلیت اطمینانسعید طهماسبی; محمود افشاری; مهسا صالحی
1396تاثیر مقادیر پرت برتحلیل تکینی طیفیحسین حق‌بین; سید مرتضی نجیبی; مریم شامس
1396استباط بیزی توزیع‌های طول عمر براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; الهام حاجی‌حسینی
1392برآورد پارامترها در توزیع نمایی دو متغیره مورگشترن با استفاده از متغیرهای همراه از آماره های ترتیبیموسی ایمان‌اصل; سعید طهماسبی; محمود افشاری
1396برآورد بیزی پارامتر مقیاس توزیع ناکامیفضل‌الله لک; محمداسماعیل دهقان‌منفرد; طاهره حیدری
1397آزمون چند متغیره و بررسی مدل برای آماره های ترتیبی تعمیم یافته همراه با کاربردهایشانابوذر بازیاری; محمد‌اسماعیل دهقان‌منفرد; لطافت حق‌نگهدار
1395استنباط پیشرفته بیزی برای P(X<Y)فضل‌الله لک; محمد اسماعیل دهقان‌منفرد; لیلا حسنی
1396بهینگی برآوردگرهای بیزی موجکیمحمود افشاری; حسین حق‌بین; یگانه مرادی
1396استنباط آماری در نمونه‌گیری ترابرشی خطیابوذر بازیاری; فضل‌اله لک; نرگس موسوی