صفحه اصلی مجموعه  Statistics آمار

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2069.pdf.jpg1397محاسبه احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمهابوذر بازیاری; محمداسماعیل دهقان‌منفرد; نگار پرویززاده
پ1973..pdf.jpg1397خواص و کاربردهایی از اطلاع کولبک-لیبر تجمعی در قتبلیت اعتمادسعید طهماسبی; محمود افشاری; فاطمه منصوری
پ1921.pdf.jpg1397برآورد موجکی خطی مشتق تابع رگرسیون بر پایه‌ی داده های اریبمحمود افشاری; سعید طهماسبی; فاطمه ایزدبخش
پ1911.pdf.jpg1397تحلیل احتمال ورشکستگی مدل های مخاطره جمعی و انفرادی با خسارت های مستقل و وابستهابوذر بازیاری; محمداسماعیل دهقان‌منفرد; زهرا رنگینیان
پ1881.pdf.jpg1397معیارهای‌ طلاع در نظریه‌ی قابلیت اعتماد براساس نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دارسعید‌ طهماسبی; محمود‌ افشاری; مریم‌ اسکندرزاده
پ1063.pdf.jpg1393برآورد پارامترها در توزیع لجستیک دومتغیره مورگنشترنسعیدطهماسبی; محمود افشاری; محمد مهدی‌وردیانی
پ1089.pdf.jpg1393بررسی ترتیب‌های وابسته در تابع میانگین باقیمانده طول عمر و ویژگی‌های آنسعید طهماسبی; محمود افشار; مژگان منفرد
پ1066.pdf.jpg1393کلاس ترکیبی از توزیع‌های سری‌های توانی وایبل تعمیم یافتهسعید طهماسی; محمود افشاری; ایمان موافق‌دهدشتی
پ1061.pdf.jpg1392روشهای محاسباتی بیزی برای استنباط در مدل‌های نقطه تغییر چندگانهمحمداسماعیل دهقان‌منفرد; غلامرضا کارگر
پ1062.pdf.jpg1394انتخاب سبد سرمایه با رویکرد بیزیفضل‌الله لک; محمود افشاری; عاطفه بهروزی
پ1087.pdf.jpg1394خانواده سه پارامتری جدید از توزیع هاسعید طهماسبی; محمود افشاری; شهلا جولایی
پ931.pdf.jpg1393روش های انتخاب متغیر بیزی در رگرسیون خطیمحمداسماعیل دهقان‌منفرد; محمود افشاری; سيده‌خيرالنساء موسوی
پ932.pdf.jpg1393مدل رژیم تبدلی برای سری های زمانی غیر خطی مالیفضل‌اله لک; هادی داوران
پ930.pdf.jpg1393برآورد تابع رگرسیونی در نقطه مشخص تغییر کننده با استفاده از موجکهای کرانه‌ایعاطفه علی‌پور; محمود افشاری
پ876.pdf.jpg1392استفاده از واکنش های چند جزئی بر پایه ی شیمی سبز برای سنتز ترکیبات هتروسیکل نظیر مشتقات 1,5- دی آریل– 3-(آریل آمینو)-H1-پیرول-(H5)2-اون، 3-هیدروکسی اکسیندول، 2-آمینو-3- سیانوپیریدین، 3-متیل کینوکسالین-(H1)2-اون، 3,6- دی متیل-H2-بنزو[b] ]1,4[اکسازین-2-اون و اتیل4-(آریل آمینو)-1-آریل-5,2-دی هیدرو-2-متیل-5-اکسو-H1-پیرول-2-کربوکسیلاتخدابخش نیکنام; محمدرضا محمدی‌زاده; ساناز موجی‌خلیفه
پ1623.pdf.jpg1396نایج ویژگی‌های آنتروپی باقیمانده‌ی تجمعی تعمیم‌یافته در قابلیت اطمینانسعید طهماسبی; محمود افشاری; مهسا صالحی
پ1622.pdf.jpg1396تاثیر مقادیر پرت برتحلیل تکینی طیفیحسین حق‌بین; سید مرتضی نجیبی; مریم شامس
پ1724.pdf.jpg1396استباط بیزی توزیع‌های طول عمر براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; الهام حاجی‌حسینی
پ721.pdf.jpg1392برآورد پارامترها در توزیع نمایی دو متغیره مورگشترن با استفاده از متغیرهای همراه از آماره های ترتیبیموسی ایمان‌اصل; سعید طهماسبی; محمود افشاری
پ1803.pdf.jpg1396برآورد بیزی پارامتر مقیاس توزیع ناکامیفضل‌الله لک; محمداسماعیل دهقان‌منفرد; طاهره حیدری