صفحه اصلی مجموعه  Mathematics ریاضی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397حل مساِئل کمترین توان‌های دوم خطی نامنفی با استفاده از زیرفضاهای کرایلف انعطاف‌پذیرسعید کریمی; حسین حسین‌زاده; نسرین پرویزی‌کشکولی
1397بررسی جواب عددی معادله هلمهولتز با ضریب متغیر به کمک روش عناصر مرزیحسین حسین‌زاده; قربانعلی باقری‌بردی; فرزانه فرح‌بخش
1394فضاهای سازه شاخکی و فضاهای مرتبط با آنطاهر یزدان‌پناه; مهرداد کاروان‌جهرمی; ابرهیم شهابی
1394بررسی گراف‌های کیلی یکهعلیرضا عطایی; رضا شرف‌دینی; مریم صفازاده
1394روش‌های GMRES پیش شرط شده با روش متعامد سازی ناقص گیونز برای مسایل کمترین توان‌های دوم تنک و بزرگسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; امید بحرانی‌فرد
1393جواب‌های کسری و شبیه‌سازی عددی معادلات کسری-زمان پخشاحمد شیرزادی; مجتبی صداقت‌جو; ناصر وجدی
1393lsmr:یک الگوریتم تکراری برای مساله های کمترین توان های تنک دومسعید کریمی جعفربیگلو; مجتبی صداقت‌جو; فاطمه بهمنی
1393روش های تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی و دستگاه معادلات ماتریسی خطیسعید کریمی‌جعفربیگلو; احمد شیرزادی; عبدالحسین کاویانی
1393برآورد بیزی خانوادهی نمایی یک پارامتری براساس رکوردهامحمودافشاری; فضل‌اله لک; محمدحسین نجفی
1393Sz0- ایده آل ها روی حلقهی چند جمله ای هامهرداد کاروان‌جهرمی; طاهر یزدان‌پناه; زینب بخشی
1393فشردگی صفر مجموعه های کراندار اصلی درفضاهای کاملا منظممهرداد کاروان‌جهرمی; طاهر یزدان‌پناه; جواد شکیبا
1393روش های ماتریسی برای جواب های عددی معادلات دیفرانسیل کسریاحمد شیرزادی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; فاطمه صفاریان
1393تجزیه فریم‌‌ها به مجموعه‌‌های مستقل خطیقربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; لیلا بنازاده
1392انرژی گراف، گرافهای هم انرژی و ابر انرژیعلیرضا عطایی; مژگان مقرب; رضا شریف‌دینی; خدیجه شجاع
1393نظریه توابع تحلیلی ناجا به جایی روی گوی واحد B(H)قربانعلی باقری‌بردی; محمد رشیدپور; طاهر یزدان‌پناه
1393نظریه توابع تحلیلی ناجا به جایی روی گوی واحد B(H)قربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; محمد رشیدپور
1393روش تکرار- توسيع عددی برای حل معادلات انتگرال فردهلم خطیاحمد شیرزادی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; مریم شکوهی
1393تعیین یک گام زمان مناسب و روش های زیر فضای کریلف پیش شرط شده برای حل معادلات ناویر - استوکسسعید رسولی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; اعظم آرایش
1393شبیه سازی عددی شکل گیری الگو‌ها در سیستم‌های پخش با استفاده از روش بدون شبکه معادلات انتگرال محلیاحمد شیرزادی; مجتبی صداقت‌جو; ام‌البنین فتحی
1393مقایسه ی چند روش تکراری برای حل دستگاه های خطی نامتقارن تنک و بزرگعلیرضا عطایی; عامر کعبی; فاطمه رحیمی