صفحه اصلی مجموعه  Mathematics ریاضی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2059.pdf.jpg1398یک روش زیرفضای کرایلف برای حل دستگاه خطی نامعین متقارن مختلطعلیرضا عطایی; مژگان مقرب; سمیرا یزدان‌پرست
پ2058.pdf.jpg1398پهنای تابعیمهرداد کاروان‌جهرمی; رضا شرف‌دینی; پریوش درخشان
پ2057.pdf.jpg1398هم پوچسازها در مشبکه های مانده دارنجمه دهقانی; سعید رسولی; وحید عاشوری
پ1972.pdf.jpg1395مروری بر پیش شرط سازی برای حل دستگاه های خطی تنک متقارن و نامتقارنعلیرضا عطایی; مجتبی صداقت‌جو; فیروزه مصلی‌نژاد
پ2014.pdf.jpg1398پالایه‌های بیشین، اول و اول کمین در حالت مشبکه‌های مانده‌دارنجمه دهقانی; سعید رسولی; مژده عیسایی
پ2013.pdf.jpg1398بررسی ویژگی‌های فضای رامانوجان در چارچوب پردازش سیگنالطاهر یزدان‌پناه; رضا دیانت; فاطمه بهادری
پ1987.pdf.jpg1397مروری بر برخی ویژگی هایی از حاصل ضرب دکارنی گراف هارضا شرف دینی; مژگان مقرب; مریم عمادی
پ1946.pdf.jpg1397حل معادله‌دو‌بعدی ساین-گوردن با استفاده از روش عناصر‌مرزیحسین‌ حسین‌زاده; حسین‌ شیرکانی; مرجان‌ راهداری
پ1913.pdf.jpg1397نامساوی‌های فوریه در فضای لبگ و لورنتسقربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدانپناه; مهری چاروسایی
پ1809.pdf.jpg1397مدول‌هاC_4نجمه دهقانی; سعید رسولی; مکیه محمدی
پ1869.pdf.jpg1397حل مساِئل کمترین توان‌های دوم خطی نامنفی با استفاده از زیرفضاهای کرایلف انعطاف‌پذیرسعید کریمی; حسین حسین‌زاده; نسرین پرویزی‌کشکولی
پ1865.pdf.jpg1397بررسی جواب عددی معادله هلمهولتز با ضریب متغیر به کمک روش عناصر مرزیحسین حسین‌زاده; قربانعلی باقری‌بردی; فرزانه فرح‌بخش
پ1110.pdf.jpg1394فضاهای سازه شاخکی و فضاهای مرتبط با آنطاهر یزدان‌پناه; مهرداد کاروان‌جهرمی; ابرهیم شهابی
پ1114.pdf.jpg1394بررسی گراف‌های کیلی یکهعلیرضا عطایی; رضا شرف‌دینی; مریم صفازاده
پ1120.pdf.jpg1394روش‌های GMRES پیش شرط شده با روش متعامد سازی ناقص گیونز برای مسایل کمترین توان‌های دوم تنک و بزرگسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; امید بحرانی‌فرد
پ1058.pdf.jpg1393جواب‌های کسری و شبیه‌سازی عددی معادلات کسری-زمان پخشاحمد شیرزادی; مجتبی صداقت‌جو; ناصر وجدی
پ1030.pdf.jpg1393lsmr:یک الگوریتم تکراری برای مساله های کمترین توان های تنک دومسعید کریمی جعفربیگلو; مجتبی صداقت‌جو; فاطمه بهمنی
پ1029.pdf.jpg1393روش های تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی و دستگاه معادلات ماتریسی خطیسعید کریمی‌جعفربیگلو; احمد شیرزادی; عبدالحسین کاویانی
پ1025.pdf.jpg1393برآورد بیزی خانوادهی نمایی یک پارامتری براساس رکوردهامحمودافشاری; فضل‌اله لک; محمدحسین نجفی
پ1024.pdf.jpg1393Sz0- ایده آل ها روی حلقهی چند جمله ای هامهرداد کاروان‌جهرمی; طاهر یزدان‌پناه; زینب بخشی