صفحه اصلی مجموعه  Mathematics ریاضی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1946.pdf.jpg1397حل معادله‌دو‌بعدی ساین-گوردن با استفاده از روش عناصر‌مرزیحسین‌ حسین‌زاده; حسین‌ شیرکانی; مرجان‌ راهداری
پ1913.pdf.jpg1397نامساوی‌های فوریه در فضای لبگ و لورنتسقربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدانپناه; مهری چاروسایی
پ1878.pdf.jpg1397مدول‌هاC_4نجمه دهقانی; سعید رسولی; مکیه محمدی
پ1869.pdf.jpg1397حل مساِئل کمترین توان‌های دوم خطی نامنفی با استفاده از زیرفضاهای کرایلف انعطاف‌پذیرسعید کریمی; حسین حسین‌زاده; نسرین پرویزی‌کشکولی
پ1865.pdf.jpg1397بررسی جواب عددی معادله هلمهولتز با ضریب متغیر به کمک روش عناصر مرزیحسین حسین‌زاده; قربانعلی باقری‌بردی; فرزانه فرح‌بخش
پ1110.pdf.jpg1394فضاهای سازه شاخکی و فضاهای مرتبط با آنطاهر یزدان‌پناه; مهرداد کاروان‌جهرمی; ابرهیم شهابی
پ1114.pdf.jpg1394بررسی گراف‌های کیلی یکهعلیرضا عطایی; رضا شرف‌دینی; مریم صفازاده
پ1120.pdf.jpg1394روش‌های GMRES پیش شرط شده با روش متعامد سازی ناقص گیونز برای مسایل کمترین توان‌های دوم تنک و بزرگسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; امید بحرانی‌فرد
پ1058.pdf.jpg1393جواب‌های کسری و شبیه‌سازی عددی معادلات کسری-زمان پخشاحمد شیرزادی; مجتبی صداقت‌جو; ناصر وجدی
پ1030.pdf.jpg1393lsmr:یک الگوریتم تکراری برای مساله های کمترین توان های تنک دومسعید کریمی جعفربیگلو; مجتبی صداقت‌جو; فاطمه بهمنی
پ1029.pdf.jpg1393روش های تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی و دستگاه معادلات ماتریسی خطیسعید کریمی‌جعفربیگلو; احمد شیرزادی; عبدالحسین کاویانی
پ1025.pdf.jpg1393برآورد بیزی خانوادهی نمایی یک پارامتری براساس رکوردهامحمودافشاری; فضل‌اله لک; محمدحسین نجفی
پ1024.pdf.jpg1393Sz0- ایده آل ها روی حلقهی چند جمله ای هامهرداد کاروان‌جهرمی; طاهر یزدان‌پناه; زینب بخشی
پ988.pdf.jpg1393فشردگی صفر مجموعه های کراندار اصلی درفضاهای کاملا منظممهرداد کاروان‌جهرمی; طاهر یزدان‌پناه; جواد شکیبا
پ918.pdf.jpg1393روش های ماتریسی برای جواب های عددی معادلات دیفرانسیل کسریاحمد شیرزادی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; فاطمه صفاریان
پ916.pdf.jpg1393تجزیه فریم‌‌ها به مجموعه‌‌های مستقل خطیقربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; لیلا بنازاده
پ894.pdf.jpg1392انرژی گراف، گرافهای هم انرژی و ابر انرژیعلیرضا عطایی; مژگان مقرب; رضا شریف‌دینی; خدیجه شجاع
پ980.pdf.jpg1393نظریه توابع تحلیلی ناجا به جایی روی گوی واحد B(H)قربانعلی باقری‌بردی; محمد رشیدپور; طاهر یزدان‌پناه
پ980.pdf.jpg1393نظریه توابع تحلیلی ناجا به جایی روی گوی واحد B(H)قربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; محمد رشیدپور
پ920.pdf.jpg1393روش تکرار- توسيع عددی برای حل معادلات انتگرال فردهلم خطیاحمد شیرزادی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; مریم شکوهی