صفحه اصلی مجموعه  Mathematics ریاضی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396مطالعه‌ی مدول‌های که حلقه‌ی هم‌ریختی‌های آن‌ها منظم یکه استنجمه دهقانی; رضا شرف‌دینی; هانیه مظلومی
1396کاشی کاری فضاهای نرم‌دار با مجموعه‌های خاصقربانعلی باقری‌بردی; رضا شرف‌دینی; عاطفه عبادی
1391مفاهیم گوناگون در میانگین پذیری و دو تصویری جبرهای باناخقربانعلی باقری‌بردی; ایمان معظمی زاده
1396یک رهیافت جبری برای نظریه‌ی ساختار در B(H)قربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; اکرم الیاس‌پور
1396رهیافتی بر نظریه‌ی اندازه‌ی عملگر مقدارطاهر یزدان‌پناه; قربانعلی باقری‌بردی; مینو خوش‌اقبال‌قرابایی
1396حل مستقیم معادله ناویر-استوکس با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعیحسین حسین‌زاده; علیرضا عطایی; امین فرهادی‌زاده
1396استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی برای حل مسئله مقدار مرزی غیر موضعی با شرایط مرزی نیومانحسین حسین‌زاده; سعید کریمی‌جعفربیگلو; عاطفه قدرتیان
1396مدل‌سازی ریاضی و عددی دینامیک پلانکتون-اکسیژن تحت تغییرات آب و هواییاحمد شیرازی; مهرداد کاروان; شبنم قایدی
1396بررسی ساختاری و جبری گراف‌های یکهرضا شرف‌دینی; نجمه دهقانی; شیدا ثابت
1396گروه بنیادی فضا‌های خارج قسمتیمهرداد کاروان جهرمی; قربانعلی باقری‌بردی; سیما محدث
1396روش‌های عددی برای محاسبات تانسوری و کاربردهای آنسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; مریم دهقان
1395گسسته سازی مستقیم و کاربرد آن ذدر رو ش‌های بدون شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیاحمد شیرزادی; حسین حسین‌زاده; علی ترکی
1395روش‌های منظم‌سازی سطوح تراز برای حل مسایل معکوس در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزییاحمد شیرزادی; مهرداد کاروان جهرمی; فاطمه پولادی
1395پالایه‌ها و فراپالایه‌ها در فضاهای متریکطاهر یزدان‌پناه; قربانعلی باقری‌بردی; رضوان غلامعلی‌زاده
1395بررسی ویژگی هایی از حاصل ضرب تانسوری گرافهامژ گان مقرب; رضا شریف دینی; سیده سمیه موسوی
1394شاخص هوسویا و مریفیلد- سیمونز گراف پل و الحاقیرضا شرف‌دینی; مجتبی صداقت‌جو; مسلم دلجو
1395روش های عددی انتگرال گیری های نمایی برای معادلات وابسته به زمانسعید کریمی‌جعفربیگلو; احمد شیرازی; فاطمه حصیری
1395تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یالرضا شرف‌دینی; علیرضا عطایی; حبیبه پناه‌بر
1392فضاهای پیرافشرده، فضاهای گردایه وار نرمال و فضاهای گردایه وار هاسدورفمهرداد کاروان‌جهرمی; طاهر یزدان‌پناه; عبدالرضا حکیمی‌برازجانی
1392محاسبه‌ی معکوس مور- پنرز یک ماتریسعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; یحیی خاتمی‌جو