صفحه اصلی مجموعه  Mathematics ریاضی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1878.pdf.jpg1397مدول‌هاC_4نجمه دهقانی; سعید رسولی; مکیه محمدی
پ1869.pdf.jpg1397حل مساِئل کمترین توان‌های دوم خطی نامنفی با استفاده از زیرفضاهای کرایلف انعطاف‌پذیرسعید کریمی; حسین حسین‌زاده; نسرین پرویزی‌کشکولی
پ1865.pdf.jpg1397بررسی جواب عددی معادله هلمهولتز با ضریب متغیر به کمک روش عناصر مرزیحسین حسین‌زاده; قربانعلی باقری‌بردی; فرزانه فرح‌بخش
1396گراف ناجابجاگر گروه‌هارضا شرف‌دینی; حسین حسین‌زاده; سینا گلابی
1391ترمیم تصاویر محو شده با استفاده از روش های کمترین مربعات تعمیم یافتهفرید بزرگ‌نیا; سعید کریمی‌جعفربیگلو; بنت‌الهدی زالی
1394مباحثی در حالتBCK- جبرها و ریخت حالت BCK-جبرهاسعید رسولی; مجتبی صداقت‌جو; زهرا پورآزاد
1394روش های تکراری MHSS پیش شرط شده برای حل دسته ای از دستگاه های معادلات خطی دو به دو بلوکی و کاربرد آن در مسائل کنترل توزیع شدهسعید کریمی‌جعفربیگلو; احمد شیرزادی; اعظم مهدی‌نسب‌کوش
1394حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم غیرخطی با استفاده از ترکیب توابع تکانه بلوکی و چندجمله ای های برنشتاین متعامد یکهسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; سعیده‌بوستانی‌کللی
1394دسته بندی تکگون‌ها بر اساس ویژگی های انژکتیوی، C- انژکتیو و CC- انژکتيو و انتقال آنها از مفاهیم حدی به مؤلفه ها و برعکسمجتبی صداقت‌جو; رضا شرف‌دینی; سلیمه دهقانی
1394حل عددی معادلات انتگرال غیرخطی فردهلم نوع دوم با استفاده از موجک‌های هارسعید کریمی‌جعفر بیگلو; علیرضا عطایی; زهرا اسعدی مقدم
1390میانگین پذیری تقریبی و شبه میانگین پذیریطاهر یزدان‌پناه; سیداحمد حاجی‌میرزایی
1392مسایل کنترل بهینه و جواب های ویسکوزیته از معادله هامیلتون-ژاکوبیفرید بزرگ‌نیا; احمد شیرزادی; خیری نوشادی
1392روش های آرنولدی توسیع یافته برای حل معادلات ماتریسی سیلوستر با مقیاس بزرگفرید بزرگ‌نیا; سعید کریمی‌جعفربیگلو; مریم حسنیان
1392پیش شرط ساز کمترین توانهای دوم برای روش های بدون شبکه هم محلی با استفاده از توابع پایه ای شعاعیاحمد شیرزادی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; مریم صالحی‌فرد
1392بررسی همگرایی بعضی روش های بدون شبکه محلی نامتقارن با توابع پایه ای شعاعیاحمد شیرزادی; فرید بزرگ‌نیا; مینا رئیسی
1392کاهش مدل سیستم‌های دینامیکی با مقیاس بزرگ با ورودی و خروجی چندگانه با استفاده از فرآیند لانزوس بلوکیسعید کریمی‌جعفربیگلو; غلامحسین عباسی
1391تجزیه دوقطری بلوکی و مسائل کمترین مربعات با چند طرف ثانی و کاربردهای آنعلی عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; علی دلبوت
1394پیش شرط سازی مسائل کمترین توان‌های دوم با استفاده از روش گرویلعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; زینب سهولی
1394بلوکی برای دستگاه‌های سه قطری بلوکی ILU پیش شرط سازهایعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفربیگلو; ابوالحسن سهولی
1391جبرهای باناخ تصویریقربانعلی باقری‌بردی; طاهر یزدان‌پناه; حسن امیری