صفحه اصلی مجموعه  Horticultural Science علوم باغبانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1969.pdf.jpg1396بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت (Anethum graveolens L)محمد هدایت; علی هاشمی; محمدامین کهن‌مو; محمد علی حاتمی‌مفرد
1397بررسی تاثیر سودوموناس‌های فلورسنت بر شاخص‌های رشد گوجه ‌فرنگی تحت تنش خشکیخانم دکتر فرشته بیات; خانم دکتر فاطمه جمالی; جلیل مرادی
پ1916.pdf.jpg1397بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر صفات کمی و کیفی گیاه اسفرزه ایرانی در سطوح مختلف شوریفرشته بیات; فاطمه جمالی; محمدامین کهن‌مو; رجاء وفادار
پ1914.pdf.jpg1397بررسی اثر پوشش خوراکی چیتوسان، پوتریسین و دما بر کیفیت و عمر مفید بعد از برداشت خیارسبز(Cucumis sativus L. )عبدالعلی حسامی; رحیم نیکخواه; بنفشه مشتاق‌زاده
پ1882.pdf.jpg1397تاثیر استفاده از جلبک‌های¬ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم و گراسیلاریا کورتیکاتا بر ویژگی‌های نشاءهای گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه و بادمجانمحمد هدایت; ملک‌حسین شهریاری; مسعود فرامرزی
پ1889.pdf.jpg1397تأثیر تیمارهای برهموم و میکروجلبک کلرلا ولگاریس بر افزایش عمر انبارداری میوه خرما ( phoenix dactylifera )عبدالعلی حسامی; علی هاشمی; عبدالحسین قاسمی
پ1861.pdf.jpg1392بررسی اثر شوری کلرید سدیم و پوترسین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های لیموی آب شیرازمحمد هدایت; ساسان راستگو; فاطمه اسدی
پ1072.pdf.jpg1394ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و تاثیرسویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیک بیماریفرشته بیات; فاطمه جمالی; آیت‌الله سعیدی‌زاده; سعیده تنها
پ1047.pdf.jpg1394اثر نيتروژن و روي بر عملکرد و کيفيت خرماي کبکاب ( Phoenix dactylifera L. )عبدالعلی حسامی; ملک‌حسین شهریاری; ناديا جعفری
پ1035.pdf.jpg1393تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر رشد رویشی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی در کشت بدون خاکساسان راستگو; سحر اشعری
پ1034.pdf.jpg1394استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزاحمیدرضا نوریزدان; جعفر وطن‌دوست; الهه میرزائی‌دلیری
پ1033.pdf.jpg1393نقش سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در افزایش تحمل گرما و بهبود کمیت و کیفیت بابونه (Matricaria chamomilla L.)محمد مدرسی; زینب باقری کاهکش
پ1073.pdf.jpg1394ارزیابی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی گلخانه‌ای در شرایط استان بوشهررحیم نیکخواه; حمیدرضا نوریزدان; رحیم خادمی; سپیده‌دم صالح‌احمدی
پ1020.pdf.jpg1392بررسی مورفولوژیکی ژنوتیپ های انگور ایرانی و ترکمنستان با مقایسه خصوصیات رویشی و زایشی آنرحیم نیکخواه; مسلم درستکار; روح‌اله کرمی
پ1008.pdf.jpg1392تاثیر کاربرد تیمارهای قبل از برداشت و پس از برداشت چیتوسان و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه کنار هندی رقم عمرانعبدالعلی حسامی; رحیم خادمی; ستاره کاوسی
پ983.pdf.jpg1393اثر كاربرد ريشه‌ای و محلول‌پاشی برگي سيليسیوم بر رشد و عملكرد توت‌فرنگی تحت شرايط تنش شوری در کشت بدون خاکسعید عشقی; ساسان راستگو; زهرا سادات خسروفرد
پ982.pdf.jpg1393مطالعه رویان زایی بدنی کنار بنگالی در کشت درون شیشه ایمحمد هدایت; سکینه جوکاری
پ1834.pdf.jpg1397گزینش ارقام سازگار ذرت ( Zea mays L.) تحت تنش خشکی و آفتحمیدرضا نوریزدان; محمدامین کهن‌مو; فریبا سهرابی; زهرا امیدی
1396ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های خیار نسبت به مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard تحت تاثیر هورمون جاسمونیک اسیدمحمدامین کهن‌مو; محمد مدرسی; فریبا سهرابی; مهرانگیز دوستکام
پ853.pdf.jpg1392اثر کاربرد پس از برداشت اسانس‌های گیاهی و تیمار شیمیایی بر کنترل پوسیدگی قارچی پنی‌سیلیومی، عمر انباری و برخی خصوصیات کیفی میوه پرتقال خونی رقم سانگوئینلاعبدالعلی حسامی; فاطمه جمالی; مرضیه نادری