صفحه اصلی مجموعه  Horticultural Science علوم باغبانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397تاثیر استفاده از جلبک‌های¬ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم و گراسیلاریا کورتیکاتا بر ویژگی‌های نشاءهای گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه و بادمجانمحمد هدایت; ملک‌حسین شهریاری; مسعود فرامرزی
1397تأثیر تیمارهای برهموم و میکروجلبک کلرلا ولگاریس بر افزایش عمر انبارداری میوه خرما ( phoenix dactylifera )عبدالعلی حسامی; علی هاشمی; عبدالحسین قاسمی
پ1861.pdf.jpg1392بررسی اثر شوری کلرید سدیم و پوترسین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های لیموی آب شیرازمحمد هدایت; ساسان راستگو; فاطمه اسدی
1394ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و تاثیرسویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیک بیماریفرشته بیات; فاطمه جمالی; آیت‌الله سعیدی‌زاده; سعیده تنها
1394اثر نيتروژن و روي بر عملکرد و کيفيت خرماي کبکاب ( Phoenix dactylifera L. )عبدالعلی حسامی; ملک‌حسین شهریاری; ناديا جعفری
1393تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر رشد رویشی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی در کشت بدون خاکساسان راستگو; سحر اشعری
1394استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزاحمیدرضا نوریزدان; جعفر وطن‌دوست; الهه میرزائی‌دلیری
1393نقش سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در افزایش تحمل گرما و بهبود کمیت و کیفیت بابونه (Matricaria chamomilla L.)محمد مدرسی; زینب باقری کاهکش
1394ارزیابی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی گلخانه‌ای در شرایط استان بوشهررحیم نیکخواه; حمیدرضا نوریزدان; رحیم خادمی; سپیده‌دم صالح‌احمدی
1392بررسی مورفولوژیکی ژنوتیپ های انگور ایرانی و ترکمنستان با مقایسه خصوصیات رویشی و زایشی آنرحیم نیکخواه; مسلم درستکار; روح‌اله کرمی
1392تاثیر کاربرد تیمارهای قبل از برداشت و پس از برداشت چیتوسان و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه کنار هندی رقم عمرانعبدالعلی حسامی; رحیم خادمی; ستاره کاوسی
1393اثر كاربرد ريشه‌ای و محلول‌پاشی برگي سيليسیوم بر رشد و عملكرد توت‌فرنگی تحت شرايط تنش شوری در کشت بدون خاکسعید عشقی; ساسان راستگو; زهرا سادات خسروفرد
1393مطالعه رویان زایی بدنی کنار بنگالی در کشت درون شیشه ایمحمد هدایت; سکینه جوکاری
1397گزینش ارقام سازگار ذرت ( Zea mays L.) تحت تنش خشکی و آفتحمیدرضا نوریزدان; محمدامین کهن‌مو; فریبا سهرابی; زهرا امیدی
1396ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های خیار نسبت به مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard تحت تاثیر هورمون جاسمونیک اسیدمحمدامین کهن‌مو; محمد مدرسی; فریبا سهرابی; مهرانگیز دوستکام
1392اثر کاربرد پس از برداشت اسانس‌های گیاهی و تیمار شیمیایی بر کنترل پوسیدگی قارچی پنی‌سیلیومی، عمر انباری و برخی خصوصیات کیفی میوه پرتقال خونی رقم سانگوئینلاعبدالعلی حسامی; فاطمه جمالی; مرضیه نادری
1394غربال باکتری‌های سودوموناس‌ فلورسنت برای ژن پایولوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته‌میری خیارفاطمه جمالی; فرشته بیات; ثنا نازآوری
1394تاثیر کاربرد خاکی NPK و محلول پاشی بور و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ربابرحیم نیکخواه; علیرضا بنیان‌پور; ملک‌حسین شهریاری; زهرا غلامی
1396تأثیر کاربرد محلول¬پاشی نانو¬سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ربابرحیم نیکخواه; لیلا کرمی; فاطمه شاکری‌علیایی
1395بررسی اثر محلول پاشی عناصر ازت، بور، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگادرحیم نیکخواه; علی‌هاشمی; ملک‌حسین شهریاری; مرضیه شمشمی