صفحه اصلی مجموعه  Horticultural Science علوم باغبانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1393بررسی وضعیت گرده افشانی و تاثیر دانه گرده ارقام مختلف بر صفات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس یزدیرحیم نیکخواه; محمد رضا وظیفه شناش; نعمت الله کرونی
1395بررسی باززایی گل راعی(Hypericum perforatum L.) درکشت درون شیشه¬ایفرشته بیات; زینب پارسامنش
1395مطالعه باززایی گوجه‌فرنگی در کشت درون شیشه¬ایساسان راستگو; ملک‌حسین شهریاری; معصومه عمادی
1394مطالعه افزایش درون شیشه‌ای چهار رقم انارمحمد هدایت; ساسان راستگو; محمد مدرسی; فرحناز معطری
1395اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاکساسان راستگو; ملک‌حسین شهریاری; فرشته رامجردی
1393ارزیابی و مقایسه رساندن پس از برداشت خارک کبکاب با خرمای طبیعی(Phoenix dactylifera L. cv. Kabkab)رحیم نیکخواه; محمد مدرسی; ابراهیم خواجه‌ائی
1394بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف نخود با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP و بررسی واکنش آن‌ها نسبت به بیماری برق‌زدگی ازلحاظ مورفولوژیکمحمد مدرسی; همایون کانونی; علی سلیمی
1394(Phoenix dactylifera L.)بررسی کاربرد آنتی بیوتیک برای کنترل آلودگی باکتریایی درونی در کشت بافت خرمای کبکابمحمد هدایت; ساسان راستگو; حمیدرضا نوریزدان; مینا شهسوار
1391اثر سیستم های تربیت و شدت هرس بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایواردعبدالعلی حسامی; محمود قاسم‌نژاد; مهتاب مرادی‌دیگه‌سرا
1394پرآوری و پینه زایی دو اکوتیپ آنغوزه در کشت درون شیشهایفاطمه جمالی; فرشته بیات; الهه مسعودی
1394مطالعه اثر کاربرد منفرد و ترکیبی منابع مختلف گرده بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت خرمای برحی حاصل از کشت بافتساسان راستگو; محمود ایزدی; حمیدرضا نور یزدان; فاطمه بمانی
1394ریزپیوندی نوک شاخساره لیموی آب شیراز بر روی چهار پایه مرکباتمحمد هدایت; ساسان راستگو; فرشته بیات; زینب پارسایی
1392بررسی اثر محلول‌پاشی عناصر بور روی بر خصوصیات رویشی و اجزای عملکرد ارقام خارجی انگوررحیم نیکخواه; ساسان راستگو; هدا نفر
1392اثر محلول پاشی برگی و خوشه‌ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از گشت بافتساسان راستگو; رحیم خادمی; مهناز مزارعی